Regulamin programu promocyjnego „TESTUJ PRZEZ 60 DNI Z eKÄRCHER”

Regulamin

Regulamin programu promocyjnego „TESTUJ PRZEZ 60 DNI Z eKÄRCHER”

§ 1. Określenie Organizatora

1. Organizatorem programu promocyjnego „TESTUJ PRZEZ 60 DNI Z eKÄRCHER”, zwanego dalej Promocją, jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113551, NIP: 677-00-70-293, REGON: 350468108, kapitał zakładowy 3 000 000,00 zł, zwany w dalszej części regulaminu Organizatorem.

2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora oraz za pośrednictwem oficjalnego kontach Allegro prowadzonego pod nazwą "SmA_KarcherPRO" oraz „Karcher_Official”

 3. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że w akcji nie biorą udziału konta Sprzedawców Allegro oznaczonych jako „oficjalny sklep Karcher” prowadzone pod nazwą inna niż wskazana w ust. 2 powyżej.

 

§ 2. Termin i miejsce Promocji

1. Promocja trwa od 05 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

 

§ 3. Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (tj. osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową), zwane dalej „Uczestnikami” lub „Nabywcami”. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z produktów wymienionych w par. 5 ust. 1 i uiszczenia jednorazowo 100% ceny zakupu. W Promocji nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają produkty objęte Promocją w celu bezpośrednio związanym z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, właściciele, udziałowcy, współwłaściciele Punktów Sprzedaży lub osoby zatrudnione, bez względu na charakter stosunku prawnego, w Punktach Sprzedaży oraz hurtowniach, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora.

3. W niniejszej Akcji nie mogą uczestniczyć osoby, które zakupią w czasie trwania Akcji urządzenie wskazane w § 5 w systemie sprzedaży ratalnej, jak również w programie Allegro Pay  i Allegro Business Pay.

 

§ 4. Cel Promocji

1. Celem Promocji jest zwiększenie sprzedaży produktów marki Karcher poprzez zapewnienie nabywcom wybranych produktów marki Kärcher możliwości zwrotu urządzenia w przypadku braku satysfakcji z jego użytkowania. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania produktu Nabywca będzie miał możliwość jego zwrotu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

 

§ 5. Zasady Promocji

1. Program promocyjny „TESTUJ PRZEZ 60 DNI Z eKÄRCHER” obejmuje wyłącznie następujące produkty marki Kärcher:


Nr katalogowy - Produkt

PAROWNICE

1.516-400.0 - SC 1
1.516-401.0 - SC 1 EasyFix
1.512-600.0 - SC 2 EasyFix *EU
1.513-400.0 - SC 2 Deluxe EasyFix
1.513-650.0 - SC 3 EasyFix
1.513-661.0 - SC 3 EasyFix Plus *EU
1.513-430.0 - SC 3 Deluxe *EU
1.512-630.0 - SC 4 EasyFix
1.512-640.0 - SC 4 EasyFix Plus *EU
1.513-460.0 - SC 4 Deluxe *EU
1.513-462.0 - SC 4 Deluxe Iron *EU
1.512-660.0 - SC 5 EasyFix
1.512-661.0 - SC 5 EasyFix zestaw z żelazkiem
1.513-491.0 - SC 5 Deluxe Signature Line *EU

ODKURZACZE VC

1.198-035.0 - VC 2
1.198-053.0 - VC 3
1.198-630.0 - VC 4 Cordless myHome *EU
1.198-632.0 - VC 4 Cordless myHome Car *EU
1.198-670.0 - VC 6 Cordless ourFamily
1.198-673.0 - VC 6 Cordless ourFamily Pet *EU
1.198-677.0 - VC 6 Cordless Premium ourFamily *EU
1.198-710.0 - VC 7 Cordless yourMax
1.198-750.0 - VC 7 Signature Line *EU

2. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania innych działań promocyjnych dotyczących produktów uczestniczących w Promocji.

3. Programem objęte są wyłącznie produkty, spełniające łącznie poniższe warunki:

a) produkty nowe,

b) zakupione w okresie od 05.01.2024 do do 31.12.2024,

c) zakupione przez Uczestnika Promocji,

d) Nabyte wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Kärcher Sp. z o.o. na stronie https://www.kaercher.com/pl/; konta prowadzonego przez Kärcher Sp. z o.o.  SmA_KarcherPRO na Allegro.pl: https://allegro.pl/uzytkownik/SmA_KarcherPRO/sklep oraz konta prowadzonego przez Kärcher Sp. z o.o.  Karcher_Official na Allegro.pl: https://allegro.pl/uzytkownik/Karcher_Official/sklep

4. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania zakupionego produktu marki Kärcher objętego Promocją, Nabywca może zwrócić zakupiony produkt poprzez przesłanie go na adres:

Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków
z dopiskiem „TESTUJ PRZEZ 60 DNI Z eKÄRCHER”

5. Zwrot produktów objętych Promocją możliwy jest tylko w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty zakupu, a o zachowaniu terminu do zwrotu produktu decyduje data widniejąca na dowodzie nadania przesyłki.

6. Każdy Nabywca może zwrócić produkt objęty promocją tylko jeden raz. Niedozwolony jest ponowny zwrot któregokolwiek produktu objętego promocją, w tym innego niż pierwotnie testowany przez tego samego Nabywcę.

7. Koszty przesłania produktu ponosi Nabywca. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym, pobraniem lub z jakąkolwiek inną formą płatności przerzuconej na adresata nie będą akceptowane.

8. Zwrot produktu jest możliwy wyłącznie pod warunkiem równoczesnego spełnienia poniższych warunków:

a) przesłanie produktu z zachowaniem terminu do zwrotu (punkt 5) i na adres określony w paragrafie 5 punkt 4 regulaminu z dopiskiem „TESTUJ PRZEZ 60 DNI Z eKÄRCHER”,

b) zwracany produkt powinien być czysty, niezniszczony, przesłany w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami, będącymi oryginalnie na jego wyposażeniu. Przed dokonaniem zwrotu Uczestnik powinien podjąć wszelkie niezbędne czynności celem wyczyszczenia urządzenia, w tym w szczególności Uczestnik powinien podjąć następujące działania w zależności od rodzaju zakupionego Urządzenia:
Odkurzacze VC

• Usunięcie z suchego filtra zanieczyszczeń, poprzez lekkie potrząsanie, tak, aby nie uszkodzić jego struktury (filtr wlotowy, cyklonowy, HEPA); wyczyszczenie i wysuszenie: pojemnika na kurz; dyszy wielofunkcyjnej; opróżnienie i usunięcia worka

• Wypłukanie kotła parowego, wypranie w pralce w temp. max. 60°C bez płynu do płukania, wszystkich ściereczek i nakładek z mikrofibry zawartych w zestawie (aby nie uszkodzić bębna pralki rekomendujemy wypranie elementów zestawu w woreczkach do prania), wysuszenie wszystkich części urządzenia.

• Wyczyszczenie urządzenie poprzez płukanie, opróżnienie i wyczyszczenie pojemnika na wodę brudną i głowicy ssącej, wypranie wałki w pralce w temp. do 60°C bez użycia płynu zmiękczającego; wysuszenie wszystkich części urządzenia.
Szczegółowe informacje o czyszczeniu i konserwacji urządzenia, znajdują się w instrukcji obsługi, która jest dołączona do urządzenia oraz jest dostępna na stronie produktowej każdego z urządzeń.;

c) zwracany produkt był użytkowany przez Uczestnika zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi, w szczególności w typowych warunkach użytkowania dla danego produktu, a w sytuacji, gdy do prawidłowego użytkowania niezbędne jest stosowanie środków chemicznych – tylko z użyciem oryginalnych środków marki Karcher.;

d) zwracany towar nie może być dostarczony osobiście do siedziby Organizatora

e) przekazanie wraz z produktem oryginalnego dowodu zakupu produktu,

f) przekazanie wraz z produktem prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu, który dostępny jest na stronie internetowej www.karcher.pl.

9. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że zwracany produkt nie spełnia przesłanek określonych w § 5 ust. 8 lit. b, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem poprzez dane zamieszczone w formularzu zwrotu, wskaże okoliczności świadczące o niespełnieniu wskazanych przesłanek oraz poinformuje Uczestnika o możliwości wyczyszczenia i/lub naprawy urządzenia przez Organizatora na koszt Uczestnika. Koszt wyczyszczenia zwracanego produktu przez Organizatora wynosi 100 zł netto (123 zł brutto). Koszt naprawy urządzenia ustalany jest indywidualnie. Uczestnik, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Organizatora zawiadomienia, o którym mowa w zd. 1, poinformuje Organizatora na piśmie (na adres siedziby Organizatora) o swojej decyzji, tzn. wskaże, czy:

a) wyraża zgodę na obciążenie go kosztami czyszczenia urządzenia, poprzez pomniejszenie należnej Uczestnikowi kwoty tytułem zwrotu ceny zwracanego produktu o koszty czyszczenia urządzenia);

b) wyraża zgodę na obciążenie go kosztami naprawy urządzenia poprzez pomniejszenie należnej Uczestnikowi kwoty tytułem zwrotu ceny zwracanego produktu o koszty naprawy urządzenia

c) nie wyraża zgody na obciążenie go kosztami czyszczenia i/lub naprawy urządzenia, wobec czego wnosi o odesłanie mu zwracanego produktu. W przypadku niepoinformowania Organizatora o kwestiach wskazanych w ust.9 lit. a – c powyżej w terminie 30 dni od otrzymania od Organizatora zawiadomienia, o którym mowa powyżej, przyjmuje się, że Uczestnik nie wyraził zgody na obciążenie go kosztami naprawy i/lub czyszczenia urządzenia i wyraził wolę, by Organizator odesłał mu zwracany produkt. Przesyłka zwrotna nastąpi na koszt Organizatora. W przypadku odesłania urządzenia do Uczestnika z przyczyn wskazanych w ust. 9 lit. a-c, oświadczenie o odstąpieniu od umowy uważa się za nieskuteczne, a tym samym nie przysługuje Uczestnikowi roszczenie o zwrot ceny nabycia.

10. Organizator zwraca Nabywcy kwotę brutto zakupu produktu znajdującą się na dowodzie zakupu w terminie 28 dni od dnia otrzymania kompletnej przesyłki od Uczestnika Promocji (zawierającej zwracany produkt, oryginalny dowód zakupu, formularz zwrotu) w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę.

11. Zwrot ceny zakupu produktu nie obejmuje kosztów towarzyszących związanych z zakupem produktu, takich jak koszty przesyłki, koszty dojazdu do sklepu, koszt przesłania zgłoszenia.

12. Uprawnienie Nabywcy do zwrotu produktu w ramach promocji „TESTUJ PRZEZ 60 DNI Z eKÄRCHER”, nie dotyczy towarów, co do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady i uszkodzenia, w szczególności wynikłe na skutek:
a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji;
b) niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji;
c) ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
d) użycia materiałów eksploatacyjnych oraz środków czyszczących niezalecanych do stosowania z urządzeniem w instrukcji obsługi urządzenia.

13. W razie przesłania Organizatorowi produktu dotkniętego wadami określonymi w ust. 12 lit. a – d, lub bez spełnienia warunków określonych w przepisach regulaminu produkt będzie z powrotem przesłany Nabywcy na jego koszt, dotyczy to w szczególności produktów niekompletnych, zniszczonych, modyfikowanych, czy przesłanych bez dowodu zakupu.

14. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez Kärcher sp. z o.o., sklep internetowy Kärcher sp. z o.o., lub na jego zlecenie, chyba że co innego wynikać będzie z regulaminu danej promocji.


§ 6. Dane osobowe Uczestników

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz osób składających reklamacje związane z Promocją jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140).

2. Dane osobowe Uczestników, tj. dane wskazane w formularzu rejestracji, takie jak: imię, nazwisko, adres i numer rachunku bankowego, przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, w tym w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, w celu wydania nagród oraz w celach sprawozdawczości podatkowej. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na przeprowadzeniu Promocji oraz wydaniu nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach sprawozdawczości podatkowej jest ich niezbędność dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Dane osobowe osób składających reklamacje, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz inne dane osobowe podane w treści reklamacji, będą przetwarzane w celu ustosunkowania się do reklamacji i przekazania odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na nią.

4. Dane osobowe Uczestników oraz osób składających reklamacje mogą być także przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na obronie interesów gospodarczych.

5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania nagrody, a w przypadku osoby składającej reklamację – niezbędne do ustosunkowania się do niej i przekazania odpowiedzi. Niepodanie wymaganych danych przez Uczestników powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Promocji i otrzymania nagrody, a w przypadku osoby składającej reklamację – brak możliwości rozpatrzenia reklamacji przez Administratora.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie niezbędności dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@pl.kaercher.com.

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych, dostawcom usług prawnych. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji, będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo uzyskania ich kopii,
b) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

10. Osoby, których dane są przetwarzane mogą realizować prawa, o których mowa powyżej, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w ust. 7 powyżej.

11. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

13. Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

14. Uczestnik jest obowiązany w okresie trwania Promocji do informowania Organizatora na piśmie bądź drogą mailową na adres rodo@pl.kaercher.com o każdej zmianie w zakresie danych osobowych.

 

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora lub w formie dokumentowej drogą mailową na adres: ekarcher@karcher.com.pl

2. Reklamacje mogą być składane przez Uczestników Promocji w terminie do dnia 30.04.2025 roku.

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

4. Reklamacja powinna zawierać nazwę, imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Uczestnik Akcji o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą mailową lub pocztową na adres, z którego przysłana została reklamacja w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. Powyższe uprawnienia nie wyłączają możliwości skorzystania przez Uczestnika z trybów przewidzianych przez właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty, opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w tym m.in. za działania poczty, firm kurierskich czy operatorów telekomunikacyjnych. W szczególności Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za produkty marki Kärcher zwracane w ramach Promocji, a zagubione czy zniszczone w trakcie przesyłania ich pomiędzy Nabywcą a Organizatorem (np. zagubienie przez przewoźnika).

2. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej w wypadku przesłania zwrotu kosztów zakupu produktu na nieprawidłowo lub nieczytelnie podany przez nabywcę numer konta bankowego.

3. Aktualny regulamin Promocji dostępny będzie na stronie internetowej: www.karcher.pl oraz w siedzibie Organizatora.

4. Dodatkowe informacje o Promocji „TESTUJ PRZEZ 60 DNI Z eKÄRCHER” będą udzielane pod numerem infolinii Kärcher: 12 63 97 105 (numer do obsługi połączeń z sieci komórkowych) lub 801 811 234 oraz pod adresem e-mail: satysfakcja_webshop@karcher.com.pl. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

5. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.