RM 806 ASF Środek do mycia wysokociśnieniowego, 5l

Środek w koncentracie, posiada duży zakres zastosowania. Rozpuszcza i usuwa uporczywe zanieczyszczenia drogowe jak kurz, olej, smary, insekty, żywice drzewne i błoto.

Wydajny środek do mycia wysokociśnieniowego VehiclePro RM 806 do stosowania w myjniach samoobsługowych, umożliwia uniwersalne mycie samochodów, pojazdów użytkowych, motocykli i silników. Bez NTA, wyjątkowo skuteczny środek wysokociśnieniowy rozpuszcza nawet najbardziej uporczywe pozostałości oleju, smaru, błota, owadów oraz żywicy z drzew. W separatorze oleju szybko oddziela olej i wodę, a zawarte w nim środki powierzchniowo czynne, które zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady są biodegradowalne, pomagają zapewnić przyjazne dla środowiska mycie pojazdu. Poza tym koncentrat Kärcher z gamy VehiclePro zachwyca wysoką wydajnością umożliwiającą umycie przy pomocy jednego litra do 60 aut.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 5
Opakowanie (szt.) 1
pH 13,3
Waga (kg) 5,7
Waga z opakowaniem (kg) 5,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 190 x 150 x 260

Właściwości

 • Silny środek do mycia wysokociśnieniowego pojazdów
 • Rozpuszcza nawet najsilniejsze zabrudzenia olejowe, smary, żywice, błoto i plamy po owadach
 • Efektywnie szybki
 • Szczególnie wydajny
 • Szybkie oddzielenie oleju od wody w separatorze olejowym
 • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
 • Wolny od NTA
 RM 806 ASF Środek do mycia wysokociśnieniowego, 5l
 RM 806 ASF Środek do mycia wysokociśnieniowego, 5l
 RM 806 ASF Środek do mycia wysokociśnieniowego, 5l
 RM 806 ASF Środek do mycia wysokociśnieniowego, 5l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H290 Może powodować korozję metali.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
 • Czyszczenie pojazdów użytkowych
 • Mycie samochodów/silników
 • Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
Akcesoria