RM 806 Mycie wysokociśnieniowe, 20l

Środek w koncentracie, posiada duży zakres zastosowania. Rozpuszcza i usuwa uporczywe zanieczyszczenia drogowe jak kurz, olej, smary, insekty, żywice drzewne i błoto.

Wydajny środek do mycia wysokociśnieniowego VehiclePro RM 806 do stosowania w myjniach samoobsługowych, umożliwia uniwersalne mycie samochodów, pojazdów użytkowych, motocykli i silników. Bez NTA, wyjątkowo skuteczny środek wysokociśnieniowy rozpuszcza nawet najbardziej uporczywe pozostałości oleju, smaru, błota, owadów oraz żywicy z drzew. W separatorze oleju szybko oddziela olej i wodę, a zawarte w nim środki powierzchniowo czynne, które zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady są biodegradowalne, pomagają zapewnić przyjazne dla środowiska mycie pojazdu. Poza tym koncentrat Kärcher z gamy VehiclePro zachwyca wysoką wydajnością umożliwiającą umycie przy pomocy jednego litra do 60 aut.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Opakowanie (szt.) 1
pH 13,3
Waga z opakowaniem (kg) 23,4

Właściwości

 • Silny środek do mycia wysokociśnieniowego pojazdów
 • Rozpuszcza nawet najsilniejsze zabrudzenia olejowe, smary, żywice, błoto i plamy po owadach
 • Efektywnie szybki
 • Szczególnie wydajny
 • Szybkie oddzielenie oleju od wody w separatorze olejowym
 • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
 • Wolny od NTA
 RM 806 Mycie wysokociśnieniowe, 20l
 RM 806 Mycie wysokociśnieniowe, 20l
 RM 806 Mycie wysokociśnieniowe, 20l
 RM 806 Mycie wysokociśnieniowe, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H290 Może powodować korozję metali.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
 • Czyszczenie pojazdów użytkowych
 • Mycie samochodów/silników
 • Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
Akcesoria