PressurePro RM 33 środek do usuwania żywic i smół, 20l

Płynny, bardzo silny środek do czyszczenia zasadniczego. Usuwa silne zabrudzenia z oleju, tłszczu, smoły, sadzy i smółki wędzarnianej, a także przypalonej glazury cukrowej.

Silnie zasadowy (pH: 13.5 w koncentracie) preparat w płynie do czyszczenia zasadniczego. Usuwa ekstremalne zabrudzenia z oleju, tłuszczu, smoły, sadzy i przypalonej glazury cukrowej. RM 33 przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. Wydajność: 40m2/l. Przygotowanie / Dozowanie: wstępne spryskiwanie 1+9 / bez rozcieńczania mycie wysokociśnieniowe 1+3 / 4-8%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Opakowanie (szt.) 1
pH 13,5
Waga z opakowaniem (kg) 26,6

Właściwości

 • Skuteczny środek do czyszczenia wysokociśnieniowego
 • Skutecznie usuwa olej, tłuszcz, smołę, żywicę
 • Szczególnie nadaje się do typowych zabrudzeń spożywczych, tj żywice, glazura cukrowa, plamy tłuszczu
 • Efektywnie szybki
 • Nadaje się do czyszczenia stali nierdzewnej i powierzchni ceramicznych
 • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
 • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
 • Wolny od NTA
 • Wolny od fosforanów
 PressurePro RM 33 środek do usuwania żywic i smół, 20l
 PressurePro RM 33 środek do usuwania żywic i smół, 20l
 PressurePro RM 33 środek do usuwania żywic i smół, 20l
 PressurePro RM 33 środek do usuwania żywic i smół, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H290 Może powodować korozję metali.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
 • Czyszczenie wędzarni, grillów
 • Czyszczenie kuchni gastronomicznych
Akcesoria