Ogólne Warunki Gwarancji – urządzenia do użytku domowego

Zapoznaj się z warunkami gwarancji udzielanej na urządzenia domowe Kärcher.

Warunki gwarancji - urządzenia do użytku domowego

A. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o. o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Kärcher Sp. z o.o.
2. Kärcher Sp. z o.o. gwarantuje najwyższą jakość urządzenia produkcji firmy Kärcher odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi.
3. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.
4. Ze względu na nieprofesjonalny charakter urządzenia, gwarancja na urządzenie jest udzielana wyłącznie konsumentowi, tj. osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od daty przekazania urządzenia do naprawy.

B. SPOSÓB REALIZACJI REKLAMACJI

1. W trybie door to door, D2D, („od drzwi do drzwi”)
Reklamację urządzenia należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza na portalu MyKärcher na stronie internetowej www.karcher.pl i przygotowanie paczki z wadliwym urządzeniem. Zależnie od wybranej opcji, odbiór paczki następuje przez kuriera DPD ze wskazanego miejsca w Polsce albo przez dostarczenie jej do punktu odbioru i wydawania przesyłek DPD. Pakując urządzenie i wyposażenie w odpowiedni karton należy odłączyć węże i złączki od urządzenia, usunąć wodę, środki czyszczące, śmieci, zastosować wypełniacze dla ochrony urządzenia przez uszkodzeniem, dołączyć wydruk wygenerowanego protokołu reklamacyjnego, kopię dowodu zakupu i nakleić na paczkę wydruk dostarczonego listu przewozowego. Reklamowane w ramach gwarancji urządzenie winno być dostarczone wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i kopią dowodu zakupu. Gwarant ponosi koszty przesyłki.

2. Przez dostarczenie wadliwego urządzenia do Sprzedawcy. Reklamowane w ramach gwarancji urządzenie winno być dostarczone wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i kopią dowodu zakupu.

3. Przez dostarczenie wadliwego urządzenia do Autoryzowanego Warsztatu Naprawczego (dalej AWN). Aktualny wykaz AWN – patrz www.karcher.pl, zakładka Serwis i Wsparcie. Reklamowane w ramach gwarancji urządzenie winno być dostarczone wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową, kopią dowodu zakupu i dokumentem gwarancyjnym.

C. ODMOWA UZNANIA REKLAMACJI

Serwis odmawia uznania reklamacji tylko w przypadku:
• stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
• dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,
• stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
• braku dowodu zakupu.

D. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY

1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji: wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące: osprzęt, zawory wysokociśnieniowe, ssawne, przelewowe, uszczelniacze pompy, o-ringi, tłoki; odkurzacze, odkurzacze piorące: osprzęt, filtry, uszczelki, pompka wody (zatarcie spowodowane pracą na sucho, niewłaściwymi środkami czyszczącymi); parownice: osprzęt, uszczelki, zawory; zamiatarki: szczotki zamiatające, osłony gumowe komory szczotki, filtry; Urządzenia akumulatorowe: akumulatory.
2. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia.
3. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.
4. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.
5. Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.
6. Uszkodzenia powstałe w wyniku: zasilania urządzenia wysokociśnieniowego zanieczyszczoną wodą, niewłaściwym bądź zanieczyszczonym paliwem, pracy z wykorzystaniem nieoryginalnych lub niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
7. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych – patrz instrukcja obsługi.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Adresy AWN (punktów serwisowych) w Polsce dostępne są na www.karcher.pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05.