Ogólne Warunki Naprawy

W trybie online poprzez myKärcher.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA NAPRAW URZĄDZEŃ UŻYTKU DOMOWEGO KÄRCHER W TRYBIE ON-LINE POPRZEZ PORTAL MYKÄRCHER DLA KLIENTÓW KOŃCOWYCH

1. Zakres stosowania

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Napraw (dalej "OWŚN") mają zastosowanie do wszystkich zleceń naprawy, które konsument lub przedsiębiorca (dalej "Klient") zawiera z Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140, NIP: 677007293, Regon 350468108 (zwany dalej " Kärcher Sp. z o.o."), w celu naprawy urządzeń domowego użytku marki Kärcher. Tym samym, o ile nie uzgodniono inaczej, uwzględnienie specyficznych warunków klienta jest wykluczone.

1.2. Konsumentami w rozumieniu niniejszych OWŚN są wszelkie osoby fizyczne, które zawierają umowę prawną w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWŚN jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając umowę prawną, prowadzi działalność gospodarczą lub działa na własny rachunek.

2. Zawarcie Umowy

2.1. W celu realizacji umowy, należy złożyć zlecenie w trybie online w portalu MyKärcher (Klienci końcowi) zamieszczonym na stronie interntowej www.kaercher.com/pl/ i zintegrowanym z procesem naprawy online. Po określeniu danych urządzenia, opisu awarii, akceptacji niniejszych OWŚN Klient składa prawnie wiążące zlecenie na naprawę urządzenia Kärcher klikając pole zatwierdzenia, które zamyka proces rejestracji zlecenia naprawy.

2.2. Aktualna cena usługi naprawy urządzenia dla Klienta jest dostępna na etapie rejestracji zlecenia poprzez portal MyKärcher.

2.3. Po wskazaniu typu urządzenia i opisu awarii Kärcher Sp. z o.o. oferuje naprawę urządzenia Kärcher. Jeśli nie upłynęły dwa lata od daty zakupu urządzenia Kärcher, naprawa jest bezpłatna. Jeśli urządzenie Kärcher jest starsze niż dwa lata, oferujemy naprawę w cenie ryczałtowej. Cena ryczałtowa obejmuje pełny zakres napraw wraz z osprzętem standardowym (oprócz wyposażenia typu T-Racer i / albo bębna na wąż) i dostawą. Cena ryczałtowa naprawy dotyczy urządzeń, w przypadku których nie występują szkody całkowite (np. awaria silnika). Kalkulacja naprawy osprzętu specjalnego wykonywana jest za dodatkową opłatą.

2.4. Po dostarczeniu Państwa urządzenia Kärcher do serwisu, w ramach przyjęcia dokonywane jest sprawdzenie, czy  urządzenie podlega reklamacji. Roszczenie z tytułu reklamacji nie powstaje, jeżeli:

  • dostarczone urządzenie Kärcher jest starsze niż 2 lata albo
  • awaria dostarczonego przez Państwa urządzenia Kärcher została spowodowana niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użyciem urządzenia Kärcher domowego użytku.

W razie stwierdzenia konieczności odmowy uznania reklamacji, zostanie zaoferowana naprawa urządzenia Kärcher w cenie ryczałtowej. Jeśli w ciągu 14 dni nie otrzymamy potwierdzenia akceptacji kosztów naprawy lub nie otrzymamy od Państwa odpowiedzi, urządzenie Kärcher zostanie zwrócone bez naprawy na Państwa koszt.

2.4. Jeśli urządzenie będące przedmiotem zlecenia nie podlega procesowi reklamacyjnemu (albo reklamacja została oddalona) i stwierdzono podczas wstępnego badania, że wystąpiła szkoda całkowita, która uniemożliwia naprawę, oferujemy Państwu bezpłatne złomowanie urządzenia. Jeżeli w ciągu 14 dni nie otrzymamy od Państwa zgody na złomowanie Państwa urządzenia Kärcher lub nie otrzymamy od Państwa odpowiedzi, urządzenie Kärcher zostanie zwrócone bez naprawy na koszt Państwa.

2.5. W przypadku złożenia zlecenia za pomocą formularza zlecenia online, tekst umowy jest przechowywany przez naszą firmę i zostaje przesyłany do klienta w formie elektronicznej (np. e-mail) wraz z niniejszymi OWŚN po wysłaniu przez klienta zlecenia naprawy. Ponadto tekst umowy - bez OWŚN - jest archiwizowany na portalu klienta MyKärcher i może być wywołany przez klienta bezpłatnie za pomocą chronionego hasłem konta klienta MyKärcher, poprzez podanie odpowiednich danych logowania.

2.6. Przed złożeniem wiążącego zlecenia naprawy online za pomocą formularza zlecenia online, klient może na bieżąco korygować swoje wpisy za pomocą pola „cofnij” oraz zwykłych funkcji klawiatury i myszki. Ponadto wszystkie wpisy są ponownie wyświetlane w oknie potwierdzenia przed wiążącym złożeniem zlecenia naprawy i mogą być tam skorygowane przez kliknięcie pola „cofnij”.

2.7. Z reguły, proces naprawy i przetwarzania danych kontaktowych odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient musi upewnić się, że podany przez niego adres e-mail do zlecenia naprawy jest prawidłowy, tak aby wiadomości e-mail wysłane przez firmę Kärcher Sp. z o.o. mogły zostać odebrane. W szczególności, Klient używający filtrów SPAM musi zapewnić aby wszystkie e-maile wysłane przez firmę Kärcher Sp. z o.o. lub osoby trzecie upoważnione przez firmę Kärcher Sp. z o.o. do przeprowadzenia naprawy zostały dostarczone.

3. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych przez polskie prawo. Więcej informacji na temat prawa odstąpienia od umowy można znaleźć w instrukcji odstąpienia od umowy.

4. Cennik i warunki płatności

4.1. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i koszt przesyłki.

4.2. Jako metoda płatności dostępna jest zapłata za pobraniem. O ile nie uzgodniono inaczej, kwota faktury płatna jest natychmiast po wykonaniu zlecenia naprawy i otrzymaniu faktury bez potrąceń.

4.3. Kärcher Sp. z o.o. ma prawo zastawu na naprawionych urządzeniach Kärcher w odniesieniu do swoich roszczeń z tytułu zlecenia naprawy, jeżeli znajdują się one w jego posiadaniu w trakcie lub w celu naprawy.

5. Warunki dotyczące przesyłki zwrotnej

5.1. O ile nie uzgodniono inaczej, urządzenie Kärcher zostanie zwrócone na adres dostawy podany przez klienta. Decydujący dla realizacji transakcji jest adres dostawy podany na portalu klienta MyKärcher.

5.2. W przypadku urządzenia dostarczonego przez spedytora, dostawa powinna być "wolna od ograniczeń", tzn. do najbliżej określonego adresu dostawy, o ile nie uzgodniono inaczej.

5.3. Klient nie ponosi kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są pobierane tylko w przypadku zwrotu urządzenia na żądanie Klienta jeżeli upłynął 24 miesięczny termin wnoszenia reklamacji lub nie udowodniono dalszego obowiązywania gwarancji (np. przedłużona gwarancja).

5.4. Jeśli firma spedycyjna zwróci nam wysłane urządzenie, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty za nieudaną przesyłkę. Nie dotyczy to przypadków, w których klient nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które doprowadziły do niemożności realizacji dostawy, lub w których czasowo uniemożliwiono mu przyjęcie oferowanej usługi, chyba że Kärcher Sp. z o.o. powiadomił go o usłudze z odpowiednim wyprzedzeniem.

5.5. Zwrot zasadniczo odbywa się w nowym opakowaniu zastępczym, ponieważ oryginalny karton nie zawsze nadaje się do zwrotu bez zapewnienia właściwej ochrony urządzenia.

5.6. Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub pogorszenia jakości dostarczonego urządzenia Kärcher przechodzi na klienta natychmiast po dostarczeniu towaru spedytorowi, przewoźnikowi, innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. W przypadku, gdy klient występuje jako konsument, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub pogorszenia jakości dostarczonego urządzenia Kärcher przechodzi wyłącznie na spedytora lub osobę upoważnioną do odbioru tego urządzenia. Odmiennie do powyższego, ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia dostarczonych urządzeń firmy Kärcher przechodzi na klienta, także w przypadku konsumentów, natychmiast po przekazaniu przez Kärcher Sp. z o.o. towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji przesyłki, jeżeli klient zlecił wysyłkę spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji przesyłki, a Kärcher Sp. z o.o. nie wskazała wcześniej tej osoby lub instytucji klientowi.


6.  Odpowiedzialność cywilna za wady

6.1 Jeśli usterka dotyczy świadczonej naprawy lub części zamiennych, obowiązują przepisy ustawowe.

6.2 Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych z tytułu naprawy wynosi 24 miesiące od daty odbioru. Ponowne rozpoczęcie okresu przedawnienia dla pierwotnie zakupionego urządzenia jest wykluczone, poza przypadkami działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

7. Odpowiedzialność cywilna

Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wobec klienta z tytułu wszelkich roszczeń umownych  i prawnych, a także z tytułu bezskutecznych roszczeń o odszkodowanie i zwrot kosztów w następujący sposób:

7.1 Kärcher Sp. z o.o. ponosi nieograniczoną odpowiedzialność z każdej przyczyny prawnej.
- w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa,
- w przypadku niedbalstwa lub umyślnych szkód zagrażających życiu lub zdrowiu,
- na podstawie promesy gwarancyjnej, chyba że uzgodniono inaczej,
- z tytułu odpowiedzialności obowiązkowej, np. zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

7.2 Jeżeli Kärcher Sp. z o.o. nie wywiąże się z istotnych zobowiązań umownych, odpowiedzialność ogranicza się do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, chyba że odpowiedzialność jest nieograniczona zgodnie z punktem 7.1. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, które umowa nakłada na Kärcher Sp. z o.o. zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których spełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których spełnieniu klient może regularnie polegać.

7.3 Wszelka inna odpowiedzialność firmy Kärcher Sp. z o.o. jest wykluczona.

7.4 Powyższe regulacje dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności Kärcher Sp. z o.o. za osoby działające w imieniu zleceniobiorcy i przedstawicieli prawnych.

8. Zastosowane prawo, sąd właściwy do rozstrzygania sporów.

Jeśli klient działa jako przedsiębiorca, osoba prawna lub wyodrębniony podmiot publiczno-prawny z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznym sądem miejscowym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby firmy Kärcher Sp. z o.o.. Jeżeli siedziba klienta znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączną jurysdykcją do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby firmy Kärcher Sp. z o.o.. o ile umowa lub roszczenia wynikające z umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej klienta.

9. Informacje na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów:

Komisja Europejska stworzyła internetową platformę internetowego rozstrzygania sporów (tzw. "platformę OS"). Platforma OS służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów kupna-sprzedaży. Dostęp do platformy OS można uzyskać pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wolimy wyjaśnić Państwa obawy bezpośrednio z Państwem i dlatego nie uczestniczymy w postępowaniach rozstrzygających spory przed organem arbitrażowym ds. konsumenckich. W razie pytań lub problemów prosimy o bezpośredni kontakt.

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na niżej wymienionych warunkach, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową ani działalnością na własny rachunek.

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyn.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy.


Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o decyzji o odstąpieniu od umowy za pomocą wyraźnego oświadczenia (e-maila) na adres Kärcher Sp. z o.o. 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140, NIP: 677007293, Regon 350468108, e-mail: serwis.centralny@pl.kaercher.com. Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Można również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną formularz odstąpienia od umowy lub inne wyraźne oświadczenie dostępne na naszej stronie internetowej [wstaw adres internetowy]. Jeśli skorzystają Państwo z tej opcji, niezwłocznie (np. e-mailem) prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania takiego odwołania.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, zwrócimy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Państwa metody dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej Umowy. O ile nie uzgodniono inaczej z Państwem, będziemy korzystać z tych samych środków płatności za ten zwrot, z jakich korzystali Państwo przy pierwotnej transakcji; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi opłatami za ten zwrot.


Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług w okresie wypowiedzenia, to zostanie obciążony odpowiednią kwotą odpowiadającą proporcji usług już świadczonych do czasu powiadomienia nas o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy w stosunku do całkowitego zakresu usług przewidzianych w Umowie.

Wyłączenie lub wcześniejsze wygaśnięcie prawa odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa wcześniej, jeśli usługa została wykonana całkowicie, a jej realizacja została rozpoczęta dopiero po wyrażeniu przez Państwa wyraźnej zgody i jednoczesnym potwierdzeniu przez nas faktu o utracie przez Państwa prawa do odstąpienia od umowy przy całkowitym wykonaniu umowy.  


Wzór formularza odstąpienia od umowy