OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA NAPRAW URZĄDZEŃ UŻYTKU DOMOWEGO KÄRCHER W TRYBIE ON-LINE POPRZEZ PORTAL MYKÄRCHER DLA KLIENTÓW KOŃCOWYCH

1. Zakres stosowania

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Napraw (dalej "OWŚN") mają zastosowanie do wszystkich zleceń naprawy, które konsument lub przedsiębiorca (dalej "Klient") zawiera z Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140, NIP: 677007293, Regon 350468108 (zwany dalej " Kärcher Sp. z o.o."), w celu naprawy urządzeń domowego użytku marki Kärcher, chyba że Strony wyraźnie przewidziały odstępstwa od niniejszych warunków.

1.2. Konsumentami są osoby fizyczne, dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalności gospodarczą lub zawodową.

 

2. Zawarcie Umowy

2.1. W celu zawarcia umowy, należy złożyć zlecenie online w portalu MyKärcher (Klienci końcowi) zamieszczonym na stronie internetowej www.kaercher.com/pl/ i zintegrowanym z procesem naprawy online. Po określeniu danych urządzenia, opisu awarii, oraz zapoznaniu się z niniejszymi warunkami, Klient zawiera umowę o świadczenie usług serwisowych poprzez złożenie zlecenia na naprawę urządzenia Kärcher (klikając pole zatwierdzenia, które zamyka proces rejestracji zlecenia naprawy).

2.2. Aktualna cena usługi naprawy urządzenia dla Klienta jest dostępna na etapie rejestracji zlecenia poprzez portal MyKärcher.

2.3. Po wskazaniu typu urządzenia i opisu awarii Kärcher Sp. z o.o. zaoferuje naprawę urządzenia. Jeżeli urządzenie objęte jest gwarancją lub rękojmią, wówczas naprawa przebiega na zasadach określonych w przepisach: ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (jeżeli zlecającym jest konsument) lub ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (jeżeli zlecającym jest przedsiębiorca). Jeżeli natomiast urządzenie nie jest objęte gwarancją, ani rękojmią, wówczas Karcher zaoferuje dokonanie odpłatnej naprawy urządzenia w cenie ryczałtowej.  Cena ryczałtowa obejmuje pełny zakres napraw wraz z osprzętem standardowym (oprócz wyposażenia typu T-Racer i / albo bębna na wąż) i dostawą. Cena ryczałtowa naprawy dotyczy urządzeń, w przypadku których nie występują szkody całkowite (np. awaria silnika). Kalkulacja naprawy osprzętu specjalnego wykonywana jest za dodatkową opłatą.

2.4. Po dostarczeniu Państwa urządzenia marki Kärcher do serwisu, Karcher weryfikuje, czy urządzenie objęte jest gwarancją/rękojmią. Ponadto Karcher dokona również weryfikacji, czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia nie są wynikiem jego nieprawidłowej eksploatacji (tj. w szczególności użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem; w sposób niezgodny z instrukcją obsługi).

W razie stwierdzenia braku podstaw o uznania reklamacji, klientowi zostanie zaoferowana naprawa urządzenia Kärcher w cenie ryczałtowej. Jeśli w ciągu 14 dni Karcher nie otrzyma akceptacji kosztów naprawy lub nie otrzyma od Państwa odpowiedzi, urządzenie Kärcher zostanie zwrócone bez naprawy na Państwa koszt.

2.5. Jeśli urządzenie, będące przedmiotem zlecenia, nie jest objęte rękojmią/gwarancją (albo reklamacja została oddalona) i stwierdzono podczas wstępnego badania, że wystąpiła szkoda całkowita, która uniemożliwia naprawę, Karcher zaoferuje bezpłatne złomowanie urządzenia. Jeżeli w ciągu 14 dni Klient nie wyrazi zgody na złomowanie urządzenia lub nie udzieli odpowiedzi, urządzenie Kärcher zostanie zwrócone bez naprawy na koszt Klienta.

2.6. W przypadku złożenia zlecenia za pomocą formularza zlecenia online, tekst umowy jest przechowywany przez Karcher  i zostaje udostępniony Klientowi wraz z niniejszymi OWŚN na etapie składania zlecenia naprawy. Ponadto tekst umowy - bez OWŚN - jest archiwizowany na portalu klienta MyKärcher i może być odczytany przez klienta oraz utrwalony na trwałym nośniku bezpłatnie za pomocą chronionego hasłem konta klienta MyKärcher, poprzez podanie odpowiednich danych logowania.

2.7. Przed złożeniem zlecenia naprawy online za pomocą formularza zlecenia online, klient może na bieżąco korygować swoje wpisy za pomocą pola „cofnij” oraz zwykłych funkcji klawiatury i myszki. Ponadto wszystkie wpisy są ponownie wyświetlane w oknie potwierdzenia przed złożeniem zlecenia naprawy i mogą być tam skorygowane przez kliknięcie pola „cofnij”.

2.8. Z reguły komunikacja z klientem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraził wolę prowadzenia komunikacji w odmienny sposób. Klient powinien upewnić się, że podany przez niego adres e-mail do zlecenia naprawy jest prawidłowy, tak aby wiadomości e-mail wysłane przez firmę Kärcher Sp. z o.o. mogły zostać odebrane.

 

3. Cennik i warunki płatności

3.1. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i koszt przesyłki.

3.2. Jako metoda płatności dostępna jest zapłata za pobraniem. O ile nie uzgodniono inaczej, kwota faktury płatna jest przy doręczeniu przesyłki zawierającej urządzenie po dokonaniu naprawy.

 

4. Warunki dotyczące przesyłki zwrotnej

4.1. O ile nie uzgodniono inaczej, urządzenie Kärcher zostanie zwrócone na adres dostawy podany przez klienta. W przypadku niepodania przez klienta adresu dostawy w zleceniu naprawy, jak również braku odpowiedzi Klienta na zapytanie Karcher w tym przedmiocie w terminie 3 dni, urządzenie wysłane zostanie na adres dostawy podany na portalu klienta MyKärcher.

4.2. Klient nie ponosi kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są pobierane tylko w przypadku napraw odpłatnych.

4.3. Zwrot urządzenia może nastąpić  w nowym opakowaniu zastępczym, jeżeli oryginalny karton nie będzie gwarantował należytej ochrony urządzenia podczas transportu.

 

5. Właściwość sądu

5.1. Jeśli klient działa jako przedsiębiorca sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Kärcher Sp. z o.o.

5.2. Umowa o świadczenie usług serwisowych podlega prawu polskiemu.

 

6. Odstąpienie od umowy

6.1. Klienci, będący konsumentami, którzy zawarli umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, mogą w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Bieg terminu do złożenia oświadczenia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.


6.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnie wybrany przez klienta sposób, w tym w szczególności:

a) w formie pisemnej oraz wysłane listem na adres Kärcher Sp. z o.o. 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140;

b) za pośrednictwem korespondencji mailowej na e-mail: serwis.centralny@pl.kaercher.com.

6.3. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, klient może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, przy czym  nie jest to obowiązkowe.

6.4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

7.Konsekwencje odstąpienia od umowy

7.1. Klient odstępujący od umowy nie ponosi z tego tytułu kosztów z wyjątkiem:

a) dodatkowych kosztów dostarczenia towaru, jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Karcher;

b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.

7.2. Ponadto, jeżeli klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7.3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych  w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w odniesieniu do umów:

1)  o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

3)  oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.


Wzór formularza odstąpienia od umowy