Warunki gwarancji

Warunki gwarancji dla urządzeń zakupionych od 01.01.2023.

Warunki gwarancji – urządzenia do użytku domowego

A. WSKAZANIE RZECZY, KTÓREJ DOTYCZY GWARANCJA

Niniejsze warunki gwarancji znajdują zastosowanie do wszystkich modeli urządzeń w kategoriach wymienionych poniżej: Urządzenia wysokociśnieniowe: K 2 – K 7, KHP, KHD. Mobilne urządzenia wysokociśnieniowe: KHB, OC 3. Zamiatarki: S. Odkurzacze uniwersalne: WD, KWD. Odkurzacze kominkowe: AD. Odkurzacze z funkcją prania: SE. Odkurzacze z filtrem wodnym: DS. Odkurzacze do pracy na sucho: VC, CVH. Parownice: SC, SI, SV, KST. Szczotki elektryczne: KB, Mopy elektryczne: FC, EWM. Polerki: FP. Myjki do okien: WV, KV, KWI. Roboty czyszczące: RCV, RCF. Oczyszczacze powietrza: AF. Pompy wody: SP, BP. Elektryczne skrobacz- ki do szyb: EDI. Urządzenia do czyszczenia tarasu: PCL. Opryskiwacze akumulatorowe: PSU. Urządzenia do usuwania chwastów: WRE. Dmuchawy do liści: LBL. Nożyce do trawy i krzewów: GSH. Kosiarki: LMO. Podkaszarki: LTR. Nożyce do żywopłotu: HGE, PHG. Odkurzacze do liści: BLV. Pilarki łańcuchowe: CNS, PSW. Piły do gałęzi: PGS, TLO.

 

B. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1.  Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Kärcher Sp. z o.o.

2.  Kärcher Sp. z o.o. gwarantuje najwyższą jakość urządzenia produkcji firmy Kärcher odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi.

3.  Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.

4.  Ze względu na nieprofesjonalny charakter urządzenia, gwarancja na urządzenie jest udzielana wyłącznie konsumentowi, tj. osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospo- darczą lub zawodową.

5.  Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od daty przekazania urządzenia do naprawy.

 

C. SPOSÓB REALIZACJI REKLAMACJI

1. W trybie door to door, D2D, („od drzwi do drzwi”). Reklamację urządzenia należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza na portalu MyKärcher na stronie internetowej www.karcher.pl lub zgłoszenie chęci odbioru urządzenia przez Gwaranta w Biurze Obsługi Klienta pod numerem infolinii: 12 639 71 05. Odbiór paczki następuje przez kuriera DPD ze wskazanego miejsca w Polsce, chyba że Klient zdecyduje się na dostarczenie jej do punktu odbioru i wydawania przesyłek DPD. Pakując urządzenie i wyposażenie w odpowiedni karton należy odłączyć węże i złączki od urządzenia, usunąć wodę, środki czyszczące, śmieci, zastosować wypełniacze dla ochrony urządzenia przed uszkodzeniem, dołączyć wydruk wygenerowanego protokołu reklamacyjnego, kopię dowodu zakupu i nakleić na paczkę wydruk dostarczonego listu przewozowego. Reklamowane w ramach gwarancji urządzenie winno być dostarczone wraz z wyposaże- niem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i kopią dowodu zakupu. Gwarant odbiera towar i ponosi koszty przesyłki.

2. Przez dostarczenie wadliwego urządzenia do Sprzedawcy. Reklamowane w ramach gwarancji urządzenie winno być dostar- czone wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i kopią dowodu zakupu.

3. Przez dostarczenie wadliwego urządzenia do Centralnych Warsztatów Naprawczych Kärcher lub Autoryzowanego Warsz- tatu Naprawczego (dalej AWN). Aktualny wykaz Warsztatów patrz www.karcher.pl, zakładka Serwis i Wsparcie. Reklamowane w ramach gwarancji urządzenie winno być dostarczone wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i kopią dowodu zakupu.

 

D. ODMOWA UZNANIA REKLAMACJI

Serwis odmawia uznania reklamacji tylko w przypadku:

• stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

• dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,

• stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,

• braku dowodu zakupu.

 

E. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY

1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji: wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące: osprzęt, zawory wysokociśnieniowe, ssawne, przelewowe, uszczelniacze pompy, o-ringi, tłoki; odkurzacze, odkurzacze piorące: osprzęt, filtry, uszczelki, pompka wody (zatarcie spowodowane pracą na sucho, niewłaściwymi środkami czyszczącymi); parownice: osprzęt, uszczelki, zawory; zamiatarki: szczotki zamiatające, osłony gumowe komory szczotki, filtry; Urządzenia akumulatorowe: akumulatory.

2. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia.

3. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.

4. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.

5. Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.

6. Uszkodzenia powstałe w wyniku: zasilania urządzenia wysokociśnieniowego zanieczyszczoną wodą, niewłaściwym bądź zanieczyszczonym paliwem, pracy z wykorzystaniem nieoryginalnych lub niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.

7. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych – patrz instrukcja obsługi.

8. Wady wynikające z przeszkód technologicznych i technicznych – m.in. ograniczenie kompatybilności oprogramowania wynikające z zainstalowania innych aplikacji, niedostosowanie do wymogów minimalnych określonych przez dostawcę aplikacji, niedokonywanie wymaganych aktualizacji.

F. DODATKOWE POSTANOWIENIA

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

Adresy Centralnych Warsztatów Naprawczych Kärcher i Autoryzo- wanych Warsztatów Naprawczych (punktów serwisowych) w Polsce dostępne są na www.kaercher.com/pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05.


Warunki gwarancji – urządzenia do zastosowań profesjonalnych

A. WSKAZANIE RZECZY, KTÓREJ DOTYCZY GWARANCJA

Niniejsze warunki gwarancji znajdują zastosowanie do wszystkich modeli urządzeń w kategoriach wymienionych poniżej:

Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody: HDS klasa super, HDS klasa średnia, HDS klasa kompakt, HDS upright, HDS urządzenia spe- cjalistyczne, HDS trailer, HDS z silnikiem spalinowym, HDS stacjonarne, na- grzewnice, Urządzenia wysokociśnieniowe: HD klasa super, HD klasa śred- nia, HD klasa kompakt, HD klasa mobilna, HD specjalistyczne, HD classic, HD spalinowe, HD stacjonarne, HDC classic, HDS standard, HDC advanced, HD trailer, generatory prądu PGG, urządzenia ultra wysokociśnieniowe UHP, urządzenia do czyszczenia suchym lodem IB, pompy brudnej wody WWP, Urządzenia ogrodowe: piły łańcuchowe CS, dmuchawy LB, LBB, kosiarki LM, narzędzia wielofunkcyjne MT, MT CS, MT HT, nożyce do żywopłotu HT, pod- kaszarki LT, kosy BCU, Odkurzacze na sucho i mokro: wersje TACT, wersje AP, wersje Standard, wersje do zadań specjalnych., Odkurzacze ręczne: HV, Myjki do okien: WVP, Odkurzacze na sucho: T, BV, BVL, szczotki elektrycz- ne EB, Odkurzacze szczotkowe: CV, CVS, Urządzenia ekstrakcyjne: Puzzi, PW, Dmuchawy: AB, Automaty do wykładzin: BRC, Parownice i odkurzacze parowe: SG, SGV, SGG, Oczyszczacze powietrza: AF, AFG, Urządzenia do de- zynfekcji: PS, ES, Szorowarki z fotelem dla operatora: B R, BD R, Szorowarki step-on: BD RS, Szorowarki walked-behind: BD W, B W, Szorowarki klasy kompakt: BD C, BR C, Szorowarki jedno-tarczowe: BDS, BDP, Szorowarki do schodów: BR ESC, Polerki: BDP, Zamiatarki z fotelem dla operatora: KM R, Zamiatarki walked-behind: KM W, Zamiatarki ręczne: KM C, Odkurzacze przemysłowe: IVC, IVM, IVS, IVR, IVR-B, IVR-L, Odpylacze przemysłowe: ID, Autonomiczne roboty: KIRA, Urządzenia samoobsługowe: SB VC, SB MC, SB OB, Myjnie samochodowe: CB, CWB, CW.

 

B. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Kärcher Sp. z o.o.

2. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.

3. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może kierować rosz- czenia z tytułu gwarancji bezpośrednio do Centralnych Warsztatów Naprawczych Kärcher (zwanymi dalej CWN lub CWN Kärcher) bądź w każdym Autoryzowanym Warsztacie Naprawczym Kärcher (zwanym dalej AWN) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu zerowego urządzenia w obecności Klienta. (*)

5. Klient zobowiązuje się do dokonywania okresowych, odpłatnych przeglądów technicznych urządzenia przez CWN Kärcher lub AWN zgodnie z instrukcją obsługi i książką przeglądów urządzenia.

6. Pierwszy przegląd techniczny urządzenia profesjonalnego lub przemysłowego należy wykonać w okresie 2-3 miesięcy od momentu uruchomienia nabytego sprzętu, chyba że książka przeglądów stanowi inaczej.

7. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 21 dni, licząc od daty dostarczenia urządzenia do CWN Kärcher lub AWN. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie było w dyspozycji CWN lub AWN.

8. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i nadrukami. W przypadku Urządzenia zakupionego przez Konsumenta reklamację urządzenia należy zgłosić poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem infolinii: 12 639 71 05. W tym przypadku Urządzenie odbierane jest przez Gwaranta i na jego koszt.

9. Silnik spalinowy będący podzespołem urządzenia marki Kärcher podlega zasadom eksploatacji określonym przez producenta silnika i procedurze gwarancyjnej świadczonej przez jego autoryzowany serwis w Polsce.

10. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Kärcher Sp. z o.o. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega przedłużeniu. (**)

11. Koszt dojazdu do reklamowanego urządzenia lub dostarczenia reklamowanego urządzenia do CWN Kärcher lub AWN ponosi gwarant. W przypadku nieuzasadnionego wezwania CWN lub AWN, CWN lub AWN mają prawo obciążyć Klienta kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy. (**)

12. Dokument gwarancyjny jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dot. sprzedanego urządzenia (bez skreśleń i poprawek) i pieczęć sprzedawcy a Klient (**) kwituje podpisem protokół przekazania urządzenia.

13. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

*  – nie dotyczy: odkurzaczy klasy T i NT

– urządzeń do czyszczenia dywanów Puzzi

– zimnowodnych urządzeń wysokociśnieniowych klasy Compact

**  – nie dotyczy konsumenta

 

C.  ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI

CWN Kärcher i AWN odmawiają przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:

•  stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

•  dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,

• stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,

• nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu,

• braku udokumentowanych okresowych przeglądów technicznych urządzenia przez CWN lub AWN.

 

D.  GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY:

1. Części zamiennych i elementów wyposażenia podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu:

• Odkurzacze, urządzenia do czyszczenia dywanów: osprzęt zewnętrzny, filtry, kabel zasilający koła

• Parownice: osprzęt zewnętrzny

• Urządzenia HD: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, kabel zasilający, koła

• Urządzenia HDS: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, dysza paliwa, elektroda zapłonowa, kabel zasilający, koła

• Szorowarki: szczotki, wałki / tarcze napędowe do padów, listwy ssawne, listwy osłonowe, koła, akumulatory trakcyjne

• Zamiatarki: szczotki, listwy osłonowe, świece zapłonowe, filtry, koła, akumulator rozruchowy, akumulatory trakcyjne

• Odśnieżarki: filtry, świeca zapłonowa, frez do śniegu, kołki zabezpiecza- jące frez

• Głowice do czyszczenia zbiorników: uszczelnienia

• Urządzenia typu HDR: filtry

• Odkurzacze przemysłowe: filtry, osprzęt

• Urządzenia do czyszczenia suchym lodem: uszczelnienia, osprzęt.

2. Mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, odkształcenia spowodowane uderzeniem, zatarcie silnika czy układu przeniesienia napędu spowodowane brakiem smarowania).

3. Wywołane pracą, bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia.

4. Spowodowane zanieczyszczeniami wody, paliwa, powietrza.

5. Spowodowane wadliwą instalacją elektryczną użytkownika.

6. Spowodowane zalaniem, zawilgoceniem podzespołów elektrycznych bądź elektronicznych wodą.

7. Powstałe wskutek stosowania innych środków chemicznych niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowanie się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.

8. Termiczne, spowodowane zastosowaniem niewłaściwego paliwa, zasysania cieczy łatwopalnych, bądź tlących się zanieczyszczeń, zaburzeniem chłodzenia silnika, zaburzeniem wylotu spalin, zastosowaniu niewłaściwych bezpieczników, zasilaniem urządzenia wodą o wyższej temperaturze niż wskazana w instrukcji obsługi.

9. Uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Użytkownika czynności kon- serwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi i dokumentach towarzyszących.

10. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.

11. Usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym urządze- niem czy osprzętem.

12. Wady wynikające z przeszkód technologicznych i technicznych – m.in. ograniczenie kompatybilności oprogramowania wynikające z zainstalowania innych aplikacji, niedostosowanie do wymogów minimalnych określonych przez dostawcę aplikacji, niedokonywanie wymaganych aktualizacji.

Adresy Centralnych Warsztatów Naprawczych Kärcher i Autoryzowanych Warsztatów Naprawczych (punktów serwisowych) w Polsce dostępne są na www.kaercher.com/pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05.


Wzory dokumentów gwarancyjnych urządzeń zakupionych od 01.01.2023