จุดเริ่มต้นของความยั่งยืน

ความรับผิดชอบ คือ ส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่ Karcher มีมาตั้งแต่เริ่มต้น เริ่มจากคุณอัลเฟรด คาร์เชอร์และภรรยาของเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกว่าความสำเร็จทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคำนึงถึงสังคมเท่านั้น

Alfred and Irene Kärcher

จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม คาร์เชอร์

ความคิดและการกระทำโดยคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นสิ่งที่สืบทอดมายาวนานที่Karcher สำหรับคุณอัลเฟรด คาร์เชอร์ สวัสดิภาพของพนักงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวของเขา ในปี ค.ศ. 1939 เมื่อบริษัทย้ายไปที่วินเนนเดน คุณอัลเฟรด คาร์เชอร์ได้สร้างโรงบำบัดน้ำเสียของตัวเองขึ้น ในปีพ.ศ. 2483 เขาได้ก่อตั้งมูลนิธิอัลเฟรด คาร์เชอร์สำหรับพนักงานที่ขัดสน ซึ่งผลิตของเล่นเพื่อมอบแก่ลูกๆ ของพนักงานเพื่อเป็นของขวัญคริสต์มาสตั้งแต่ปี 2486 ถึง 2491 และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย

กระทั่งทุกวันนี้ แนวคิดเรื่องความยั่งยืนยังฝังลึกอยู่ในองค์กร เราได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการจัดการความยั่งยืน เราต้องการเป็นมาตรฐานในตลาดของการทำความสะอาดในแง่ของความยั่งยืนด้วยความตระหนักรู้และความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์นี้  Karcher มีเป้าหมายด้านความยั่งยืนเชิงกลยุทธ์เป็นเวลาหลายปี 

3 กลยุทธ์
จากผลการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปี 2557 โครงการความยั่งยืน "ความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน" ได้รับการอนุมัติ ประกอบด้วยเป้าหมายที่ครอบคลุม 14 เป้าหมายสำหรับทั้งกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้านของการดำเนินการและมุ่งสู่หลักการของ "UN Global Compact" ซึ่งเราลงนามในปี 2554 ย้อนกลับไปเมื่อต้นปี 2559 เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการในสัญญา " Paris Pledge for Action" และเป็นผลจากการปกป้องสิ่งแวดล้อมโลกโดยมีเป้าหมายเพื่อจำกัดมลภาวะภายในโลกให้อุณภูมิต่ำกว่า 2 °C

ด้วยกลยุทธ์ความยั่งยืนประการแรก ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) จึงมีความสำคัญและมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการกำหนดกฎด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ในสถานที่การผลิตและโลจิสติกส์ทั้งหมด ซึ่งเป็นจุดติดต่อสำหรับการจัดการความยั่งยืน มีการประสานงานมาตรการสำหรับกลุ่ม Karcher ทั้งหมดในคณะกรรมการกำกับ CSR ส่วนที่สำคัญที่สุดของหัวข้อนี้คือหัวข้อเชิงกลยุทธ์สามหัวข้อของ "สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคม" "ผลิตภัณฑ์ Supply chain และพนักงาน

มองไปสู่อนาคต (Looking to the future)

เป้าหมายด้านความยั่งยืนปี 2025 เราได้รวบรวมความคิดริเริ่มสามประการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนต่อไป โดยอิงตามเป้าหมายของสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและดำเนินโครงการความยั่งยืน "Sustainability Excellence" นอกจากนนี้ยังมี 3 ขั้นตอนสำหรับการดำเนินโครงการและทำเป้าหมายให้สำเร็จ ดังนี้ "Zero Emissions", "Reduce, Reuse, Recycle" และ "Social Hero" 

ประวัติบริษัทและความยั่งยืนในปัจจุบัน