การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความซื่อสัตย์

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความซื่อสัตย์เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของงานของเราที่คาร์เชอร์ ปฏิสัมพันธ์ทีเปิดกว้างและโปร่งใสเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเรา สิ่งนี้ต้องการความมุ่งมันจากเราทุกคน

Compliance and Integrity
Hartmut Jenner, Kärcher Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Management

"ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์เป็นรากฐานสําคัญของความสําเร็จของเรา ความร่วมมือ และการสื่อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งเหล่านั้น ดังนั้น การจัดการการปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่มีประสิทธิผลจึงกําหนดแนวทางสําหรับการตัดสินใจในแต่ละวันของเราทั้งหมด ในฐานะครอบครัว และผู้นํา ตลาดระดับโลก ปรัชญาของเราขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม ความเป็นธรรม ความไว้วางใจ และค่านิยม"

Hartmut Jenner  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร Alfred Kärcher SE &Co. KG

การปฏิบัติตามขอ้กําหนดของคารเ์ชอร์

 

  • ในฐานะบริษัทระดับโลก ความไว้วางใจทีพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และสถานที่สาธารณะในตัวเราทุกวันเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับเรา เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจนี้เราได้ยึดถือวัฒนธรรมองค์กรของเราอย่างมั่นคงในเรื่องความโปร่งใสและความรับผิดชอบทีชัดเจน

  • การปฏิบัติตามกฎหมายและการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมเป็นข้อกําหนดเบื้องต้นขันพื้นฐานของเราเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของเราประสบความสําเร็จในระยะยาว เรากําหนดว่าการปฏิบัติตามคาร์เชอร์จะต้องเกียวข้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับภายใน ข้อผูกพันโดยสมัครใจ และหลักจริยธรรมทั้งหมด

  • บริษัทได้จัดให้มีระบบการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้สามารถรับประกันการปฏิบัติตามและป้องกันการประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ หลักการพื้นฐานและมาตรการสําหรับการประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ได้กําหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณของเรา

  • หลักการเหล่านี้เป็นส่วนสําคัญของปรัชญาองค์กรของเรา พวกเขาทําหน้าที่เป็นแนวทางทีสําคัญและ กลไกการปกป้องสําหรับคาร์เชอร์ พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

  • จุดมุ่งหมายคือการสร้างหลักการหลักของเราอย่างถาวร และตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สิงนี้ทําให้แน่ใจได้ว่าเราจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์เสมอ

หลักการปฏิบัติตามขอ้กําหนดสาํหรับคารเ์ชอร์

โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบตัองอยูบนหลักการสาํคัญสามประการ:

 

ป้องกัน

 

ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการกระทําและความประพฤติของตนเอง รากฐานของหลักจริยธรรมคือความรู้เกี่ยวกับข้อกําหนดทางกฎหมาย กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติของบริษัท ตลอดจนมาตรฐานและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกับ แผนก คาร์เชอร์ต้องการและส่งเสริมการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสําหรับพนักงานทุกคน เพื่อป้องกันการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและปลูกฝังความซื่อสัตย์ในการทํางานในแต่ละวัน

ตรวจจับ

คาร์เชอร์มีนโยบายไม่ยอมรับการละเมิดใดๆ ดังนั้นแม้จะมีมาตรการป้องกันอย่างขยันขันแข็งและความระมัดระวังตามสมควร แต่เราก็ต้องระมัดระวังเพื่อระบุความเสี่ยงในเวลาที่เหมาะสมและป้องกันการละเมิดการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ (โดยไม่ได้ตั้งใจ) หากมีการระบุความผิดปกติหรือการเบี่ยงเบนใดๆ ทีเกียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะต้องแจ้งให้ทีมปฏิบัติตามข้อกําหนดขององค์กรทราบโดยไม่ชักช้า

ตอบกลับ

เราตรวจสอบระบบการจัดการการปฏิบัติตามข้อกําหนด กระบวนการ และโครงสร้างของเราเป็นประจําเพื่อให้แน่ใจว่าระบบเหล่านี้มีประสิทธิผล ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราได้รับผลประโยชน์ มากมายจากความรู้ทีได้รับจากข้อมูลโดยละเอียดนี้รายงานแต่ละฉบับมีความสําคัญในการช่วยเราระบุข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และใช้มาตรการแก้ไขที่เหมาะสม

ทําไมต้องส่งรายงานหรือร้องเรียน

การดําเนินการอย่างมีความรับผิดชอบและถูกกฎหมายถือเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดสําหรับคาร์เชอร์ พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลที่สามของเราสามารถรายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทําให้เราตรวจพบได้ง่ายขึ้น เราตรวจสอบข้อมูลขาเข้าทังหมดอย่างเป็นระบบและเป็นความลับ หากมีการละเมิดเกิดขึ้น จะต้องดําเนินการโดยเร็วที่สุดและต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม สําหรับการละเมิดนี้โดยเฉพาะ แต่ยังเพื่อป้องกันการ ละเมิดใด ๆ ต่อไป

รายงานใดบ้างทีเป็นประโยชน์

กรณีต้องสงสัยและการฝ่าฝืนฎหมาย หลักจรรยาบรรณของเรา และแนวปฏิบัติภายใน

สามารถส่งรายงานหรือร้องเรียนได้อย่างไร?

สามารถส่งข้อมูลผ่านช่องทางการรายงานต่างๆ:

ระบบการรายงานออนไลน์

สามารถส่งรายงานได้โดยใช้ระบบผู้แจ้งเบาะแสภายนอกของเรา การดําเนินการนี้เป็นความลับ ปลอดภัย และไม่เปิดเผยตัวตน ใช้ลิงค์ต่อไปนีเพื่อเข้าถึงระบบแจ้งเบาะแส:

Whistleblower system

อีเมล

สามารถส่งข้อมูลไปยังทีมฝายปฏิบัติตามข้อกําหนดขององค์กรของคาร์เชอร์ได้ตามที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: compliance@karcher.com

Send e-mail

สายด่วน

หากต้องการติดต่อทีมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทคาร์เชอร์ทางโทรศัพท์ โปรดโทรไปที:

+49 (7195) 14 1500

โพสต์

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Corporate Compliance
Alfred-Kärcher-Straße 26-40
71364 Winnenden

คําแถลงนโยบายของคาร์เชอร์

คาร์เชอร์ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในฐานะบริษัทที่ดําเนินธุรกิจระดับโลก การดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยภาระผูกพันในการตรวจสอบสถานะองค์กรในห่วงโซ่อุปทาน

(พระราชบัญญัติห่วงโซ่อุปทาน) ในกระบวนการปฏิบัติงานของเราก็มีความสําคัญสําหรับคาร์เชอร์เช่นกัน คําแถลงนโยบายของเราในด้านสิทธิมนุษยชนและสิงแวดล้อมอธิบายว่าการดําเนินการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร คาร์เชอร์จะพิจารณาคําแถลงนโยบายนี้เป็นระยะๆ และปรับเปลียนตามความจําเป็น

การติดต่อด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบยี บขององค์กร

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Corporate Compliance
Alfred-Kärcher-Straße 26-40
71364 Winnenden Germany

E-mail: compliance@karcher.com