CarpetPro RM 760 Classic Środek czyszczący – proszek, 10 kg, 10kg

Klasyczny proszek do zasadniczego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerki meblowej w trybie spryskiwania i odsysania.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (kg) 10
Opakowanie 1
pH 8,2
Waga z opakowaniem (kg) 10,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 292 x 292 x 257

Właściwości

 • Skuteczny środek do podstawowego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerek
 • Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
 • Proszek
 • Bezpieczne działanie czyszczące
 • Czyszczenie we wszystkich zakresach temperaturowych
 • Poprawia higienę posadzki
 • Wolny od środków wybielających
 • Przyjemny, świeży zapach
 CarpetPro RM 760 Classic Środek czyszczący – proszek, 10 kg, 10kg
 CarpetPro RM 760 Classic Środek czyszczący – proszek, 10 kg, 10kg
 CarpetPro RM 760 Classic Środek czyszczący – proszek, 10 kg, 10kg
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • P102 Chronić przed dziećmi.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
Zastosowania
 • Czyszczenie wnętrz samochodów
 • Powierzchnie tekstylne