Xây dựng vào năm: 1888, bắc ngang qua con sông Yarra

Chiều dài: 118.9 m

Chiều rộng: 24.7 m

Phân loại bẩn: nhiều lớp sơn, gỉ sắt do tàu hỏa và xe hơi, graffiti

Thiết bị sử dụng: Facade Clean Trailer (FCT), 0.1–0.3 mm cát silica, áp suất: 5 bar 

Bắt đầu vào: tháng 4 năm 1992

Cầu Princes
Cầu Princes
Cầu Princes