CarpetPro RM 760 Środek czyszczący – tabletki, 200 szt., 200Tabl.

Tabletki do zasadniczego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerki meblowej. Opakowane w rozpuszczalną w wodzie folię.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (Tabl.) 200
Opakowanie (szt.) 1
pH 8,9
Waga z opakowaniem (kg) 3,7

Właściwości

 • Skuteczny środek do podstawowego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerek
 • Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
 • Technologia iCapsol: nie trzeba płukać, dlatego powierzchnie nie są przemoczone
 • Redukuje czas płukania
 • Ochrona skóry rąk dzięki starannemu opakowaniu każdej tabletki
 • Folia z tabletek ropuszcza się wraz z tabletką
 • Bezpieczne działanie czyszczące
 • Czyszczenie we wszystkich zakresach temperaturowych
 • Wolny od środków wybielających
 • Poprawia higienę posadzki
 • Przyjemny, świeży zapach
 • Tabletki
 CarpetPro RM 760 Środek czyszczący – tabletki, 200 szt., 200Tabl.
 CarpetPro RM 760 Środek czyszczący – tabletki, 200 szt., 200Tabl.
 CarpetPro RM 760 Środek czyszczący – tabletki, 200 szt., 200Tabl.
 CarpetPro RM 760 Środek czyszczący – tabletki, 200 szt., 200Tabl.
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Ostrzeżenie
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
 • Czyszczenie wnętrz samochodów
 • Powierzchnie tekstylne