Kundenservice

REGULAMIN DODAWANIA OPINII W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN DODAWANIA RECENZJI PRODUKTÓW, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OFERCIE KÄRCHER SP. Z O.O.

 

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Sprzedawcy/Przedsiębiorcy – rozumie się przez to Kärcher sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138 – 140, 31 – 346 Kraków, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000113551; NIP: 6770070293; REGON: 350468108;

2. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która osobiście nie nabyła Produktu w drodze umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą, lecz użytkuje/użytkowała określony Produkt;

3. Nabywcy – rozumie się przez to osobę, która osobiście nabyła Produkt w drodze umowy sprzedaży zawartej z przedsiębiorcą;

4. Autorze – rozumie się przez to każdą osobę, która sporządziła i dodała Recenzję Produktu, w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu;

5. Sklepie internetowym – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Kärcher sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138 – 140, 31 – 346 Kraków, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000113551; NIP: 6770070293; REGON: 350468108, pod adresem: https://www.kaercher.com/pl/

6. Produkcie – rozumie się przez to każdy z produktów, znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego;

7. Recenzji – rozumie się przez to ocenę Produktu, sporządzoną przez Użytkownika/Nabywcę, przy wykorzystaniu udostępnionego przez Przedsiębiorcę elektronicznego formularza dodawania Recenzji, celem jej zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu internetowego prowadzonego przez Przedsiębiorcę.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin dodawania Recenzji (zwany dalej Regulaminem) określa zasady świadczenia usługi elektronicznej, polegającej na zamieszczaniu Recenzji Nabywców/ Użytkowników na temat produktów, znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego, prowadzonych przez Przedsiębiorcę.

2. Recenzję na temat Produktu może dodać Nabywca lub Użytkownik (zwany dalej Autorem). 

3. Autor akceptuje i wyraża zgodę na obowiązywanie niniejszego Regulaminu.

4. Recenzja Produktu co do zasady ma charakter subiektywny i stanowi wyraz subiektywnego przekonania Autora o cechach/zastosowaniu/funkcjonowaniu Produktu.

5. Zamieszczenie Recenzji Produktu jest dobrowolne.

 

§ 3 Zasady dodawania Recenzji

1. Recenzja powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób zrozumiały i czytelny, z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.

2. Celem opublikowania Recenzji należy skorzystać z udostępnionego przez Przedsiębiorcę formularza i podać obligatoryjnie następujące dane:

◉ liczbę gwiazdek (w skali od 1 do 5), przy czym jedna gwiazdka oznacza niezadowolenie z  Produktu, a 5 gwiazdek oznacza najwyższy stopień zadowolenia z Produktu;

◉ Tytuł  Recenzji, składający się z nie więcej niż 50 znaków, liczonych wraz ze spacjami;

◉ Treść Recenzji;

◉ Pseudonim;

◉ adres e-mail.

3. Oprócz informacji wskazanych w ust. poprzedzającym, Autor – wedle własnego wyboru – może również:

◉ Odpowiedzieć na pytanie: „Czy poleciłbyś ten produkt znajomemu”, poprzez zaznaczenie wybranej odpowiedzi („TAK” lub „NIE”);

◉ Odpowiedzieć na pytanie: „Na ile oceniasz jakość tego produktu”, poprzez zaznaczenie wybranej ilości gwiazdek (w skali od 1 do 5), przy czym jedna gwiazdka oznacza słabą jakość produktu, a 5 gwiazdek oznacza doskonałą jakość produktu;

◉ Odpowiedzieć na pytania: „W jaki sposób możesz ocenić wartość tego produktu?”, poprzez zaznaczenie wybranej ilości gwiazdek (w skali od 1 do 5), przy czym jedna gwiazdka oznacza „słabo”, a 5 gwiazdek – „doskonale”;

◉ Odpowiedzieć na pytanie: „Na ile oceniasz wygląd tego produktu”, poprzez zaznaczenie wybranej ilości gwiazdek (w skali od 1 do 5), przy czym jedna gwiazdka oznacza „słaby”, a 5 gwiazdek – „doskonały”;

◉ odpowiedzieć na pytanie odnoszące się do rezultatów pracy urządzenia, poprzez zaznaczenie wybranej ilości gwiazdek ( w skali od 1 do 5), przy czym jedna gwiazdka oznacza „słaby”, a 5 gwiazdek – „doskonały”;

◉ podać swój wiek;

◉ podać swoją płeć;

◉ podać swoją lokalizację;

◉ odpowiedzieć na pytanie: „Czy poleciłbyś Kaercher znajomemu?”, poprzez zaznaczenie wybranej cyfry (w skali od 0 do 10), przy czym 0 oznacza „nigdy”, a 10 „zdecydowanie”.

4. Ponadto Autor powinien – poprzez zaznaczenie checkboxa w formularzu – oświadczyć, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.

5. Celem dodania Recenzji powinno się zaznaczyć przycisk „zamieść recenzję”.

6. Autorzy, którzy zakupili Produkt w Sklepie Internetowym mogą zamieścić Recenzję poprzez kliknięcie w link, który dostają droga mailową po dokonaniu zakupu. Przy tak zamieszczonej Recenzji pojawi się adnotacja „Zweryfikowany nabywca”.

7. Autorzy, którzy są Użytkownikami Produktu, a nie dokonali zakupu w Sklepie Internetowym, mogą zamieścić Recenzję, na stronie Produktu, poprzez kliknięcie „Napisz recenzję”

8. Z zastrzeżeniem ust. 6 Przedsiębiorca nie weryfikuje, czy Recenzje sporządzone zostały przez faktycznych Użytkowników Produktów.

9. Autor oświadcza, że sporządzona przez niego Recenzja nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za treść sporządzonej przez siebie Recenzji Produktu.

10. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Recenzji w następujących okolicznościach:

a) gdy Recenzja jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym w szczególności jeżeli wzywa do nienawiści, zawiera treści pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne;

b) gdy Recenzja narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) gdy Recenzja zawiera dane osobowe, teleadresowe lub inny kontakt umożliwiające bezpośrednie zidentyfikowanie lub bezpośredni kontakt z Autorem lub inną osobą;

d) gdy Recenzja jest powieleniem w całości lub w części Recenzji innego Autora, zamieszczonej uprzednio w serwisie;

e) gdy Recenzja zawiera odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych, internetowych platform handlowych, itd.;

f) gdy Recenzja zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym;

g) gdy Recenzja nie dotyczy opiniowanego Produktu;

h) gdy Recenzja stanowi przykład spamu;

i) gdy w Recenzji przytoczono wyłącznie specyfikację techniczną określonego Produktu;

j) gdy Recenzja pisana jest w całości wersalikami;

k) gdy Recenzja tego samego Produktu dodawana jest wielokrotnie przez tego samego Autora

l) gdy Recenzja zamieszczana jest przez boty;

m) gdy Recenzja nie spełnia wymagań, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

11. Treść Recenzji może zostać udostępniona podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

12. Przedsiębiorca zapewnia również możliwość filtrowania Recenzji w taki sposób, by wyświetlone zostały wyłącznie Recenzje o określonym wyniku oceny (tj. w zależności od liczby gwiazdek).

 

§ 4 Prawa autorskie

1. Autor, udziela Przedsiębiorcy nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie z Recenzji, jej rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie, modyfikowanie oraz dystrybucję przez Przedsiębiorcę zamieszczonej Recenzji. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawierania umowy o świadczenie usług, w tym w szczególności w zakresie:

a) rozpowszechniania Recenzji przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet);

b) utrwalenie i zwielokrotnianie Recenzji – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Recenzji, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową.

2. W ramach udzielonej licencji Autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Recenzji w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Przedsiębiorcy. Jednocześnie Autor, udzielając licencji, zapewnia Przedsiębiorcę, że Recenzja jest autorska, a także jest efektem jej działalności twórczej, ani też nie narusza praw autorskich osób trzecich. W sytuacji, gdy powyższe oświadczenia nie będą zgodne z prawdą, Autor ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.

 

§ 5 Odpowiedzialność Autora w zakresie zamieszczanych Recenzji i system dokonywania zgłoszenia ewentualnych naruszeń

1. Zamieszczając i udostępniając Recenzję, Autor dobrowolnie rozpowszechnia treści w niej zawarte. Zamieszczane Recenzje nie powinny być utożsamiane z działalnością Przedsiębiorcy, gdyż nie stanowią jej efektów. Przedsiębiorca nie jest autorem Recenzji, a jedynie - poprzez zastosowanie szeregu rozwiązań technicznych – zapewnia możliwość dodawania przez Autorów Recenzji określonych Produktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Autor oświadcza, że:

a) sporządzona przez niego Recenzja jest zgodna z treścią niniejszego Regulaminu;

b) sporządzona przez niego Recenzja jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami;

c) jest osobą uprawnioną do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów, składających się na dodawaną Recenzję Produktu;

d) wyraża zgodę, by Recenzja zamieszona została na stronie internetowej Sklepu internetowego prowadzonego przez Przedsiębiorcę, w tym w szczególności na karcie określonego Produktu, co umożliwi osobom wyświetlającym stronę internetową Sklepu internetowego prowadzonego przez Przedsiębiorcę oraz Przedsiębiorcy wgląd do treści sporządzonej Recenzji;

e) upoważnia Przedsiębiorcę do nieodpłatnego wykorzystywania Recenzji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

f) wyraża zgodę na dokonywanie przez Przedsiębiorcę opracowań Recenzji (bądź jej elementów składowych), w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Jeżeli inny Autor, bądź jakakolwiek inna osoba uzna, że treść Recenzji zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu internetowego Przedsiębiorcy, w jakikolwiek sposób godzi w jej prawa, dobra osobiste, bądź pozostaje w sprzeczności z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, czy też narusza zasady uczciwej konkurencji, bądź tajemnicę przedsiębiorstwa, może zgłosić w/w okoliczności do Przedsiębiorcy. Zgłoszenie może nastąpić w formie pisemnej na adres siedziby Przedsiębiorcy, albo w formie dokumentowej, tj. za pośrednictwem korespondencji mailowej, na adres e-mail: ekarcher.pl@karcher.com. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące elementy:

a) imię i nazwisko Zgłaszającego;

b) adres do korespondencji Zgłaszającego lub jego adres e-mail;

c) precyzyjne wskazanie Recenzji, stanowiącej przykład naruszenia (tj. poprzez wskazanie urządzenia, którego dotyczy Recenzja oraz nicku Użytkownika/Nabywcy, który sporządził Recenzję);

d) szczegółowy opis naruszenia;

e) opis żądania dokonania zmian.

4. Przedsiębiorca ustosunkuje się do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Brak odpowiedzi Przedsiębiorcy we wskazanym terminie oznaczać będzie uznanie zgłoszenia za zasadne i podjęcie kroków zgodnie z żądaniem Zgłaszającego. W przypadku uznania zgłoszenia w całości lub w części za niezasadne, Przedsiębiorca poinformuje o tym Zgłaszającego przy wykorzystaniu sposobu komunikacji, za pośrednictwem, którego dokonano Zgłoszenia (chyba że Zgłaszający wyrazi zgodę na otrzymanie odpowiedzi za pośrednictwem innego sposobu komunikacji), podając przyczyny uznania zgłoszenia (lub jego części) za niezasadne.

5. Zgłoszenie niezawierające elementów, o których mowa w ust. 3 lit. a – e zostanie pozostawione bez rozpoznania.

6. Każda osoba ma prawo do składania reklamacji dotyczących wszelkich spraw związanych z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności z zamieszczeniem Recenzji. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres siedziby Przedsiębiorcy, albo w formie dokumentowej, tj. za pośrednictwem korespondencji mailowej, na adres e-mail: ekarcher.pl@karcher.com Reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące elementy:

a) imię i nazwisko osoby składającej Reklamację;

b) adres do korespondencji osoby składającej Reklamację lub jej adres e-mail;

c) precyzyjne wskazanie przyczyn reklamacji;

d) opis żądania osoby składającej reklamację.

7. Przedsiębiorca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi Przedsiębiorcy na reklamację we wskazanym terminie oznaczać będzie uznanie reklamacji za zasadną i podjęcie kroków zgodnie z żądaniem osoby składającej reklamację. W przypadku uznania reklamacji w całości lub w części za niezasadną, Przedsiębiorca poinformuje o tym osobę składającą reklamację przy wykorzystaniu sposobu komunikacji, za pośrednictwem którego złożono reklamację (chyba że osoba składająca reklamację wyrazi zgodę na otrzymanie odpowiedzi za pośrednictwem innego sposobu komunikacji), podając przyczyny uznania reklamacji (lub jej części) za niezasadną.

8. Reklamacja niezawierająca elementów, o których mowa w ust. 6 lit. a – d zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

 

§ 6 Recenzje Produktów zamieszczone przez osoby pochodzące z krajów innych niż Polska

1. Przedsiębiorca niniejszym oświadcza, że na stronie internetowej prowadzonego przez niego Sklepu internetowego, w tym w szczególności na kartach Produktów w tymże Sklepie internetowym, widoczne są również Recenzje sporządzone przez osoby pochodzące z krajów innych niż Polska.

2. Przedsiębiorca niniejszym oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za weryfikowanie, czy Recenzje pochodzące od osób, o których mowa w ust. 1, sporządzone zostały przez konsumentów, którzy używali danego Produktu lub go rzeczywiście nabyli.

3. Proces weryfikacji i umieszczenia Recenzji odbywa się na zasadach opisanych w § 3 z wyłączeniem punktu 1.

 

§ 7 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

1. Autor oraz Przedsiębiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi dodawania Recenzji w każdym czasie na zasadach określonych w niniejszym §.

2. Autor może rozwiązać umowę w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez złożenie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej na adres siedziby Przedsiębiorcy lub w formie dokumentowej, tj. za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres e – mail Przedsiębiorcy: ekarcher.pl@karcher.com.

3. Przedsiębiorca może rozwiązać umowę poprzez wysłanie do Autora stosownego oświadczenia woli na adres e-miał wskazany przez Autora podczas dodawania Recenzji. Przedsiębiorca może rozwiązać umowę wyłącznie:

- w razie stwierdzenia, że Autor lub sporządzona przez niego Recenzja naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu;

- w razie otrzymania zasadnego zgłoszenia, o którym mowa w  § 5 niniejszego Regulaminu.

 

§  8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu internetowego Przedsiębiorcy w sposób umożliwiający każdej osobie pozyskanie Regulaminu, jak również utrwalenie jego treści.

2. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności, gdy potrzeba taka wyniknie z uwagi na zmianę przepisów prawa. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i będą wiążące po opublikowaniu tychże zmian na stronie internetowej Sklepu internetowego Przedsiębiorcy, o ile nie postanowiono inaczej.

3. Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu nie znajdą zastosowania do Recenzji zamieszczonych przed wejściem w życie tych zmian.

4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład:

a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłej z zawartej umowy;

b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

5. Dodatkowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego.

7. Zasady przetwarzania danych osobowych Autorów określone zostały w Polityce Prywatności Karcher, dostępnej pod linkiem: https://www.kaercher.com/pl/ekaercher/polityka-prywatnosci.html .

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.