Ultra Piana, 1l

Pianowy preparat o nowej, ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud. Przeznaczony do mycia pojazdów, przyczep i łodzi.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Opakowanie (szt.) 6
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 100 x 100 x 215

Właściwości

 • Piana, wysoce skuteczna o dużej przyczepności
 • Skutecznie usuwa z pojzdów zabrudzenia emisyjne, oleiste, pył i zabrudzenia pochodzenia organicznego.
 • Idealny do mycia pojazdów, przyczep i łodzi
 • Do użytku z lanca pianową
 • Wolny od NTA
 • Gotowy do użycia
 • Szybkie i efektywne czyszczenie w kombinacji urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher + lanca pianowa
 Ultra Piana, 1l
 Ultra Piana, 1l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • P102 Chronić przed dziećmi.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P302 + P352b W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła.
 • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
 • Samochody
 • Motocykle
 • Mobilne domy
Akcesoria