Σετ τροχών με πνευματικά ελαστικά

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου DE_28516837