ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η συμμόρφωση και η ακεραιότητα αποτελούν θεμελιώδεις πτυχές του έργου που επιτελούμε στην Kärcher. Η ανοιχτή και διαφανής επικοινωνία είναι πολύ σημαντική για εμάς. Αυτό απαιτεί τη δέσμευση όλων μας.

Compliance and Integrity
Hartmut Jenner, Kärcher Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Management

«Η αξιοπιστία, η ειλικρίνεια, η διαφάνεια και η ακεραιότητα είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι για την επιτυχία μας. Τα εγχειρήματα συνεργασίας και η επικοινωνία μας με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους βασίζονται σε αυτές τις αρχές. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματική διαχείριση της συμμόρφωσης διαμορφώνει τη βάση για όλες τις καθημερινές μας αποφάσεις. Ως οικογενειακή επιχείρηση και παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά, η φιλοσοφία μας βασίζεται στα εξαιρετικά προϊόντα, τη δικαιοσύνη, την εμπιστοσύνη και τις αξίες»

 

Hartmut Jenner
Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Alfred Kärcher SE & Co. KG

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ KÄRCHER

 

  • Ως παγκόσμια εταιρεία, η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθημερινά οι επιχειρηματικοί μας εταίροι, οι εργαζόμενοι και το κοινό είναι πολύ σημαντική για εμάς. Για να κερδίσουμε αυτήν την εμπιστοσύνη, έχουμε στηρίξει με μεγάλη προσήλωση την εταιρική μας φιλοσοφία στη διαφάνεια και τις σαφείς ευθύνες.

  • Η νομική συμμόρφωση και η δεοντολογική συμπεριφορά αποτελούν τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις μας για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Ορίζουμε ότι η συμμόρφωση για την Kärcher πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη συμμόρφωση με όλους τους νόμους, τους εσωτερικούς κανονισμούς, τις εκούσιες δεσμεύσεις και τις αρχές δεοντολογίας.

  • Η εταιρεία έχει καθιερώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης προκειμένου να είναι σε θέση να εγγυηθεί τη συμμόρφωση και να αποτρέψει τυχόν συστηματική ανάρμοστη συμπεριφορά. Οι θεμελιώδεις αρχές και τα μέτρα ακέραιης συμπεριφοράς καθορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας μας.

  • Αυτές οι αρχές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας φιλοσοφίας. Λειτουργούν ως σημαντική καθοδήγηση και ως προστατευτικός μηχανισμός για την Kärcher, τους υπαλλήλους μας και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

  • Στόχος είναι να καθιερώσουμε μόνιμα τις βασικές μας αρχές και να τις εξετάζουμε και να τις βελτιώνουμε συνεχώς. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε ότι ενεργούμε πάντα με ακεραιότητα.

ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ KÄRCHER

Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές:

ΠΡΟΛΗΨΗ

Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις δικές του ενέργειες και τη συμπεριφορά του. Θεμέλιος λίθος της δεοντολογικής συμπεριφοράς είναι η γνώση των νομικών απαιτήσεων, των κανόνων και των κατευθυντήριων γραμμών της εταιρείας, καθώς και των προτύπων και κανόνων που αφορούν το εκάστοτε τμήμα. Η Kärcher απαιτεί και προωθεί τη συνεχή εκπαίδευση όλων των εργαζομένων για την πρόληψη ενδεχόμενων παραβιάσεων και την ενσωμάτωση της ακεραιότητας στην καθημερινή εργασία.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

Η Kärcher εφαρμόζει μια πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά τις παραβιάσεις. Ως εκ τούτου, παρά τα επιμελή μέτρα πρόληψης και όλη τη δέουσα προσοχή, πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση προκειμένου να εντοπίζουμε εγκαίρως τους κινδύνους και να αποτρέπουμε (ακούσιες) παραβιάσεις συμμόρφωσης. Εάν εντοπιστούν παρατυπίες ή αποκλίσεις σε θέματα συμμόρφωσης, η ομάδα Εταιρικής Συμμόρφωσης πρέπει να ειδοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση.

ΑΠΟΚΡΙΣΗ

Επανεξετάζουμε τακτικά το Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης, τις διαδικασίες και τις δομές μας ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητά τους, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διαρκή ανάπτυξη. Αντλούμε σημαντικά οφέλη από τη γνώση που αποκτήθηκε από αυτές τις αναλυτικές πληροφορίες. Κάθε έκθεση είναι σημαντική στο να μας βοηθήσει να εντοπίζουμε πιθανά παράπονα σε πρώιμο στάδιο και να εφαρμόζουμε τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΑΝΑΦΟΡΑ;

Η υπεύθυνη και νόμιμη συμπεριφορά αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Kärcher. Οι εργαζόμενοί μας, οι επιχειρηματικοί μας εταίροι καθώς και τρίτα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις ανά πάσα στιγμή, καθιστώντας πιο εύκολο για εμάς τον εντοπισμό τους. Ελέγχουμε όλες τις εισερχόμενες πληροφορίες, με συστηματικότητα και εμπιστευτικότητα. Αν υπάρξει παραβίαση, το γεγονός θα πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία το συντομότερο δυνατό και να εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα – τόσον για τη συγκεκριμένη παραβίαση, όσο και για την αποφυγή περαιτέρω παραβιάσεων.

 

Ποιες αναφορές είναι χρήσιμες;

Ύποπτες περιπτώσεις και παραβάσεις των νόμων, του Κώδικα Δεοντολογίας και των εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών μας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ;

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν χρησιμοποιώντας διάφορα κανάλια αναφοράς:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν χρησιμοποιώντας το εξωτερικό σύστημα καταγγελιών της εταιρείας μας. Αυτό γίνεται εμπιστευτικά, με ασφάλεια και ανώνυμα Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα καταγγελιών:

Whistleblower system

E-MAIL

Οι πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν στην Ομάδα Εταιρικής Συμμόρφωσης της Kärcher στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: compliance@de.kaercher.com

Send e-mail

HOTLINE

Για να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Ομάδα Εταιρικής Συμμόρφωσης της Kärcher, καλέστε:

+49 (7195) 14 1500

POST

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Corporate Compliance
Alfred-Kärcher-Straße 26-40
71364 Winnenden

CORPORATE COMPLIANCE CONTACT

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Corporate Compliance
Alfred-Kärcher-Straße 26-40
71364 Winnenden Germany

E-mail: compliance@de.kaercher.com