Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Στην Kärcher, βλέπουμε τη γενικότερη εικόνα. Βασιζόμαστε σε στρατηγικούς στόχους που αναμένεται να υλοποιηθούν σε βάθος ετών και αφορούν τον εταιρικό όμιλο στο σύνολό του, προκειμένου να υλοποιήσουμε το όραμά μας για τη βιωσιμότητα. Παρακολουθούμε με συνέπεια και υπολογίζουμε το ποσοστό επίτευξης αυτών των στόχων.

Sustainability in numbers

Κατάρτιση έκθεσης σύμφωνα με τις οδηγίες GRI

Η υπευθυνότητα είναι βασικό στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας της Kärcher ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, με τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας να επικεντρώνεται στα άτομα και το περιβάλλον. Η οικονομική επιτυχία μας βασίζεται σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Αυτό ισχύει, επίσης, και για τη βιωσιμότητα.

Εξετάζουμε την επίτευξη των στόχων μας, αξιολογώντας τα δεδομένα που αφορούν το σύνολο του Ομίλου Kärcher όπως αυτά προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και εφοδιαστικής της εταιρείας σε όλο τον κόσμο. Στα δεδομένα δεν περιλαμβάνονται οι εταιρείες πωλήσεων (εξαιρουμένων των εργαζόμενων) Η κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Υποβολής Εκθέσεων (Global Reporting Initiative).

Downloads


Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν: