ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Η φαρμακευτική βιομηχανία οφείλει να τηρεί τα σταθερά υψηλά πρότυπα ποιότητας και υγιεινής σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων. Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες παραγωγής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές. Και τα δύο μπορούν να επιτευχθούν με τις λύσεις αναρρόφησης και αφαίρεσης σκόνης που παρέχουμε για κάθε βιομηχανική κλίμακα.

Ph_IV

Χρήση:

  • Αναρρόφηση υπολειμμάτων παραγωγής από δισκία, φάρμακα (βιταμίνες, οιστρογόνα, κλπ.)
  • Αναρρόφηση σκόνης στις διαδικασίες παραγωγής

 

Πρόκληση:

  • Λεπτόκοκκη, συχνά εκρηκτική σκόνη
  • Εκρηκτική σκόνη

 

Αποτέλεσμα:

  • Οι διαδικασίες παραγωγής διατηρούνται καθαρές και οι διακοπές λειτουργίας ελαχιστοποιούνται μέσω της ενσωμάτωσης της αναρρόφησης στη διαδικασία παραγωγής, μεταξύ άλλων
  • Προστασία της υγείας και ασφάλεια στην εργασία
  • Χρήση ηλεκτρικών σκουπών αναρρόφησης σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές
  • Ασφαλής αναρρόφηση και απόρριψη της επικίνδυνης και εκρηκτικής σκόνης με μηχανήματα που διαθέτουν πιστοποίηση ATEX

Κατάλληλα μηχανήματα: