Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading

Herroepen

Consumenten hebben onder de volgende voorwaarden het recht van hun aankoop af te zien. Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die niet in het kader van de uitoefening van bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteiten vallen.

Herroepen

Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Producten uit een bundel-aanbieding, waarbij korting of een gratis product wordt aangeboden wanneer men één of meerdere producten koopt, kunnen alleen tezamen met de gebundelde producten worden geretourneerd. Mocht u een product retourneren uit een bundel-aanbieding, zonder de gebundelde producten mee te sturen, dan behoudt Kärcher zich het recht voor om een factuur te sturen voor de niet geretourneerde producten.


Uitsluiting van het recht op herroeping
U kunt een product niet retourneren en geen terugbetaling vorderen als het betreffende product:

• Software is die Kärcher u verzegeld en ongebruikt heeft geleverd en waarvan u de verzegeling hebt verbroken of die u van de website hebt gedownload;
• Een gepersonaliseerd en/of aangepast product is dat overeenkomstig uw specificaties is vervaardigd. U kunt geen terugbetaling voor een dienst ontvangen als u de dienst al bent gaan gebruiken;
• Beschadigd is geraakt in de woonplaats van de aankoper;
• Niet rechtstreeks bij Kärcher is aangekocht.


Gevolgen van herroeping
In geval van een effectieve annulering moeten de wederzijdse ontvangen prestaties teruggestuurd worden. Indien u niet in staat bent om de ontvangen prestatie terug te sturen, of indien u deze enkel in een beschadigde staat of slechts gedeeltelijk kunt terugsturen, bent u verplicht om een compensatie te betalen. In geval van beschadiging moet u enkel een compensatie betalen als de beschadiging het gevolg is van een behandeling van het materiaal, de eigenschappen en de functionering buiten beschouwing gelaten. De term 'onderzoek van de eigenschappen en de functionering buiten beschouwing gelaten' betekent het testen en de evaluatie van het artikel in kwestie, zoals dit mogelijk is in de winkel.
De verplichte terugbetaling moet gebeuren binnen de 30 dagen. De tijdslimiet begint voor u vanaf het moment dat u de annulering of de goederen verstuurt, voor ons vanaf het ogenblik van ontvangst.

Gebruik maken van uw herroepingsrecht
Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht en het door u bestelde product(en) naar Kärcher retour wilt sturen, vragen wij u om onderstaand formulier in te vullen. Na ontvangst van dit formulier zullen wij u de nodige documenten toesturen, waarna u het pakketje feitelijk naar ons kunt opsturen.
Om een snelle en correcte verwerking van retouren te kunnen garanderen vragen wij u om alle punten duidelijk en volledig in te vullen.

U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering is veroorzaakt door een behandeling die niet noodzakelijk voor is inspectie van de toestand, eigenschappen en werking van de goederen.

> Kijk voor het retourformulier op de deze pagina