Privacyverklaring

van Kärcher b.v.

Privacy

Privacy Statement Kärcher

Kärcher B.V. (hierna: Kärcher) verkoopt professionele reinigingsmachines zowel aan zakelijke klanten als consumenten.  U geeft dus een belangrijk deel van uw bedrijfsvoering aan ons uit handen. Om dit mogelijk te maken, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als u stukken naar ons opstuurt, als u ons belt, e-mailt, een brief schrijft, als u langskomt of een medewerker van Kärcher spreekt. Wij vinden het daarom belangrijk dat u weet dat u erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw (persoons)gegevens omgaan. In deze verklaring geven wij u toelichting en leggen wij uit hoe wij dit precies doen.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Kärcher B.V., gevestigd aan de Brieltjenspolder 38 te (4921 PJ) Made.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres en woonplaats. Ook uw telefoonnummer en postcode met huisnummer zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens zoals iemands ras, godsdienst of gegevens over uw gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze moeten extra worden beschermd.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze eigen bedrijfsvoering. Denk daarbij aan persoonsgegevens van onze klanten, medewerkers en persoonsgegevens die wij verzamelen via de website. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor die gegevens. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw werknemers aan ons doorgeeft, dan bent u verplicht om uw werknemers hierover te informeren.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, zullen slechts voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

-       om het afgesproken werk zo goed, efficiënt en effectief mogelijk te doen;

-       zodat wij contact met u kunnen opnemen, ten behoeve van onze dienstverlening;

-       het toezenden van een nieuwsbrief;

-       voor onze marketingdoeleinden.

 

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor deze doelen en geven de persoonsgegevens zonder uw toestemming of een andere grondslag nooit door aan derden. Als wij de gegevens wel met toestemming of een andere grondslag door mogen geven, dan leggen wij de derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren.

 

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:

a)    de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Kärcher;

b)    de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;

c)    u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

d)    op basis van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen, dit doen we op grond van een zorgvuldige belangenafweging.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van onze klanten:

·         Voornaam en achternaam

·         Functie en bedrijfsnaam

·         Contact- en factuuradres

·         E-mailadres en telefoonnummer

·         Geboortedatum

·         Geslacht

·         Financiële gegevens (voor de uitvoering van de dienst en/of facturatie)

·         Commerciële data en algemene verkoopinformatie m.b.t. klanten

·         Communicatie van, aan en met klanten

·         Eventuele andere gegevens die door de klant of betrokkene onverplicht aan Kärcher zijn verstrekt

Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen.

 

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Kärcher zich aan de regels die privacywetgeving, zoals de AVG, voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verzameld en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. U kunt er dus van uitgaan dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan.

 

Geheimhouding

De dienstverlening van Kärcher maakt het noodzakelijk dat onze werknemers toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Om ook hier de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee leggen wij aan onze werknemers op dat zij uw persoonsgegevens absoluut geheimhouden en dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Belangrijk is nog wel om te weten, dat alleen geautoriseerd personeel uw gegevens verwerken mag.

 

Inzage en correctie van uw gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van u, maar deze gegevens blijven natuurlijk wel van u. Daarom bieden wij u altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Een verzoek om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan het volgende e-mailadres: privacy.nl@karcher.com. Hier kunt u ook terecht met vragen over dit Privacy Statement.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van de overeenkomst met Kärcher, (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

 

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Kärcher gebruikt cookies om zo bijvoorbeeld het gebruiksgemak van haar website te verbeteren en gebruikerservaringen te kunnen verbeteren. Als u hier meer over wilt weten, kunt u het beste onze Cookieverklaring lezen. Deze verklaring vindt u op onze website.

 

Wijzigingen

Kärcher behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast.

 

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie of wenst u gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via privacy.nl@karcher.com.

 

Privacy Statement Kärcher

English version June 2023

 

Kärcher Holding B.V. (hereafter: Kärcher) is a multimedia company and publisher of business-to-business magazines in the mobility, traffic and transport sectors.

You therefore hand over an important part of your business operations to us. To make this possible, you provide us with personal data. For example, when you send us documents, when you call us, e-mail us, write a letter, when you visit us or speak to an Kärcher employee. We therefore think it is important that you know that you can rely on us to handle your (personal) data carefully and confidentially. In this statement we provide you with an explanation and we explain exactly how we do this.

The person responsible for processing the data is Kärcher, located at the Weena 505 B18 (3013 AL) Rotterdam.

What is personal data?

Personal data is any information about an identified or identifiable natural person. This means that information is either directly about someone or can be traced back to this person. The fact that it must concern a natural person means that data of deceased persons or organizations are not personal data. Examples of personal data are: your name, address and place of residence. Your telephone number and zip code with house number are also personal data. Sensitive data such as someone's race, religion or data about your health are also referred to as special personal data. These need extra protection.

Whose personal data do we process?

We process personal data for the benefit of our own business operations. This includes personal data of our customers, employees and personal data that we collect via the website. We are responsible for that data ourselves. Important: if you, as an organization or company, pass on personal data of your employees to us, you are obliged to inform your employees about this.

What do we use your personal data for?

The personal data you have provided to us will only be processed for the following purposes:

-       to do the agreed work as well, efficiently and effectively as possible;

-       so that we can contact you for the benefit of our services;

-       sending a newsletter;

-       for our marketing purposes.

 

We only use the personal data for these purposes and never pass on the personal data to third parties without your permission or another basis. If we are allowed to pass on the data with permission or on another basis, we will impose the same protection and security measures on the third party as we use ourselves.

The processing takes place on the basis of one of the following bases:

a)    the processing is necessary for entering into and performance of the agreement between you and Kärcher;

b)    the processing is necessary for compliance with a legal obligation;

c)    you have given permission for the processing of your personal data;

d)    on the basis of a legitimate interest that is in accordance with or ensues from the stated purposes, we do this on the basis of a careful weighing of interests.

 

Which personal data do we process?

We process, among other things, the following personal data of our customers:

·         First name and surname

·         Position and company name

·         Contact and billing address

·         Email address and phone number

·         Financial data (for the execution of the service and/or invoicing)

·         Commercial data and general sales information related to customers

·         Communication from, to and with customers

·         Any other data provided to Kärcher by the customer or the person concerned without being obliged to do so

We do not process personal data that we have not obtained directly from you.

How do we handle your personal data?

When processing personal data, Kärcher adheres to the rules prescribed by privacy legislation, such as the GDPR. This means that we only collect and process personal data if there is a legitimate basis and purpose for this. Only the personal data that is necessary is collected and the personal data is then only processed for that specific purpose. We keep an eye on the nature of the personal data and adjust an appropriate technical and organizational level of security accordingly. You can therefore assume that we handle personal data carefully, safely and confidentially.

Confidentiality

The services provided by Kärcher require that our employees have access to your personal data. In order to guarantee the protection of your personal data here too, all our employees have signed a confidentiality statement. We hereby impose on our employees that they keep your personal data absolutely confidential and that they handle the data you entrust to us with care. It is important to know that only authorized personnel may process your data.

 

Inspection and correction of your personal data

We collect and process personal data from you, but this data will of course remain yours. That is why we always offer you the opportunity to see what information we have about you. If the information is incorrect, you can request that it be corrected. You can send a request for inspection or correction of your data to the following e-mail address: privacy.nl@karcher.com. You can also contact us with questions about this Privacy Statement.

Retention period(s)

We do not store your personal data longer than is necessary for the purpose for which we obtained the data from you. The criteria for determining the retention period of your personal data are: (a) the duration of the agreement with Kärcher, (b) the existence of a statutory retention obligation or period or (c) the existence of a (potential) claim or dispute in the context of which the data should be kept.

Cookies

When you visit our website, cookies may be placed on your computer, tablet or smartphone. Kärcher uses cookies to, for example, improve the ease of use of its website and to improve user experiences. If you want to know more about this, it is best to read our Cookie Statement. This statement can be found on our website.

Amendments

Kärcher reserves the right to make changes to this Privacy Statement. We therefore recommend that you regularly check whether anything has been changed.

If you have any questions about the processing of your personal data by the organization or if you wish to make use of one of the above rights with regard to your personal data, you can always contact us at privacy.nl@karcher.com.

Privacyverklaring Kärcher Professional Service App

Kärcher Professional Service App

Onderstaande informatie legt uit hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer u de Kärcher Professional Service App gebruikt.
De Kärcher Professional Service app is in Nederland (hierna Kärcher) beschikbaar voor smartphones met een iOS- of Android besturingssysteem.

U kunt contact opnemen met de Kärcher Functionaris Gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar privacy.nl@karcher.com 

1. Download
De app is gratis te downloaden via de Google Play Store of de App Store. Om een app te kunnen downloaden heeft u een account nodig in een van de app stores. De gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van een account (o.a. gebruikersnaam, emailadres & klantnummer) worden door de App Store verzameld. Kärcher heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de verzameling van deze gegevens.
U dient de gebruiksvoorwaarden van de Kärcher Professional App te accepteren na download, waarbij u een wettelijke overeenkomst aangaat met Kärcher.

2. Gebruik
Om de app te kunnen gebruiken dient u een Kärcher account aan te maken door uzelf te registeren. Wanneer u een account aanmaakt vragen wij de volgende gegevens van u:

- Aanhef
- Voor- en achternaam
- Bedrijfsnaam
- Adres
- E-mailadres
- Wachtwoord

Deze informatie wordt overgedragen aan Kärcher en opgeslagen in de Kärcher Cloud.

Als u de Kärcher Professional Service App gebruikt, verzamelen we de volgende gegevens die door uw mobiele apparaat zijn verzonden om u in staat te stellen de app te gebruiken:

- Unique Device ID - UUID (Universal Unique Identifier) voor Android besturingssystemen & IDFV (Identifier for Vendor) voor iOS apparaten.
- Datum en tijd van het mobiele apparaat
-  Scherm bewegingen (Volgt uw handelingen binnen de app)
-  Toegangsstatus/HTTP-statuscode
- IP-adres van mobiel apparaat
- Versie van de app
- Browser
- Besturingssysteem en versie
- Gebruiksduur van de app
- Land en taal van het mobiele apparaat

Als u een service verzoek doet via de app, laat u Kärcher weten dat u een service nodig heeft (zoals het onderhoud van één van uw Kärcher producten) en dat Kärcher contact met u mag opnemen. Wij verzamelen hiervoor de volgende gegevens:

- Naam
- Adres
- Telefoonnummer
- Klantnummer
- Materiaal- en serienummer van de machine
- Locatie van de machine
- Optioneel: Additionele informatie & afbeeldingen van de schade

3. Cookies
Als u de app gebruikt worden er cookies op uw apparaat geplaatst. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met pagina’s van onze website worden meegestuurd en op de harde schijf of in het geheugen van uw apparaat worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om de app gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. U kunt de cookies van uw apparaat verwijderen na het gebruik van de app.

4. Opslag
Kärcher gebruikt lokale opslag technologie voor het tijdelijk opslaan van de gegevens van je service verzoek. Deze data wordt voor onbepaalde tijd in je browser opgeslagen en geüpdatet wanneer je de App raadpleegt. Je kunt je browser raadplegen om te controleren welke data wordt opgeslagen en om deze gegevens te verwijderen.

5. Kärcher Cloud
De Kärcher Cloud slaat gegevens op op een opslaglocatie van Amazon Web Service, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109. De gegevens zijn opgeslagen en worden verwerkt op een server van Amazon Web Service die zich in de Europese Unie bevindt.

6. Verwerkingsdoeleind
Alle gegevens worden alleen door Kärcher verzameld, verwerkt en opgeslagen om aan het service verzoek te kunnen voldoen. Dit is in overeenkomst met AVG artikel 6 lid b.

De data wordt niet gedeeld met derden. Omdat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, is het niet mogelijk om gebruik te maken van de app zonder dat Kärcher uw gegevens verwerkt.

7. Opslag en verwijdering van de gegevens
Als u uw account in de app verwijderd, zal de overeenkomst tussen u en Kärcher ook stoppen. De gegevens die bij Kärcher zijn opgeslagen zullen worden verwijderd, mits dit niet in conflict is met wettelijke bewaartermijnen.
U kunt zelf uw gegevens beheren, corrigeren of verwijderen in uw profiel op de pagina's "Registratie", "Mijn Profiel" en "Locaties en Machines". Nadat u de wijzigingen heeft opgeslagen, zal dit in de database automatisch worden geüpdate.
Contractgegevens op individuele reparatie orders zullen worden verwijderd nadat de wettelijke bewaartermijnen afgelopen zijn.

8. Verwerking door derden
Kärcher is niet verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens door Google, Apple of overige app store leveranciers. Hiervoor dient u de privacy statements van desbetreffende leverancier te raadplegen. Er wordt geen data gedeeld met deze organisaties.

9. Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om informatie te krijgen over de gegevens die we van u verwerken, of om bezwaar te maken tegen deze verwerking. U kunt in uw profiel de door u ingevulde gegevens wijzigen of verwijderen. U kunt ook uw gehele account verwijderen of over (laten) dragen. Omdat uw gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst, is het niet mogelijk om gebruik te maken van de service als u niet akkoord gaat met het verwerken van uw gegevens.
Als u overige vragen heeft over de verwerking van uw gegevens of als u meer informatie wenst over de opslag in de Kärcher Cloud, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy.nl@karcher.com

10. Toezichthoudende autoriteit
Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de gegevensverwerking inbreuk maakt op uw privacy en de gegevens bescherming regelgeving.
Als u een klacht heeft die betrekking heeft op uw persoonlijke gegevens, kunt u ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Kärcher.

Privacyverklaring Werken bij Kärcher

Werken bij Kärcher

Privacy Statement Kärcher – Werken bij


Kärcher B.V. (hierna: “Kärcher”) verkoopt diverse reinigingsproducten aan zakelijke klanten en consumenten.


De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Kärcher B.V., gevestigd aan de Brieltjenspolder 38 te (4921 PJ) Made. 


Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres en woonplaats. Ook uw telefoonnummer en postcode met huisnummer zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens zoals iemands ras, godsdienst of gegevens over uw gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze moeten extra worden beschermd.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens van kandidaten verwerken

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, zullen slechts voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

- contact met u op te kunnen nemen voor de sollicitatieprocedure;
- de geschiktheid voor een functie te kunnen onderzoeken;
- om een screening uit te kunnen voeren (optioneel);
- een overeenkomst met u te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren;
- onze wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;
- een werknemer-werkgever relatie met u aan te kunnen gaan.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor deze doelen en geven de persoonsgegevens zonder uw toestemming of een andere grondslag nooit door aan derden. Als wij de gegevens wel met toestemming of een andere grondslag door mogen geven, dan leggen wij de derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren. 

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:

a) de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Kärcher;
b) de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;
c) u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
d) op basis van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen, dit doen we op grond van een zorgvuldige belangenafweging. 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van medewerkers en kandidaten. Dit is een onderdeel van onze bedrijfsvoering. Wij verwerken gegevens van kandidaten voor recruitment en onboarding van (nieuwe) medewerkers. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw werknemers aan ons doorgeeft, dan bent u verplicht om uw werknemers hierover te informeren. 


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers: 

- Naam en achternaam;
- Adres en woonplaats;
- Geboortedatum;
- Geslacht;
- Land (nationaliteit);
- Telefoonnummer en e-mailadres;
- Curriculum vitae (cv);
- Werkervaring;
- Beschikbaarheid;
- Certificaten en diploma’s;
- Correspondentie over sollicitatie;
- Screeningsuitslagen (optioneel);
- Eventuele andere gegevens die u onverplicht aan ons heeft verstrekt.

Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen.


Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Kärcher zich aan de regels die privacywetgeving, zoals de AVG, voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verzameld en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. U kunt er dus van uitgaan dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan. 


Geheimhouding

Voor de sollicitatieprocedure van Kärcher is het noodzakelijk dat wij toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Om ook hier de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee leggen wij aan onze werknemers op dat zij uw persoonsgegevens absoluut geheimhouden en dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Belangrijk is nog wel om te weten, dat alleen geautoriseerd personeel uw gegevens verwerken mag.


Inzage en correctie van uw gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van u, maar deze gegevens blijven natuurlijk wel van u. Daarom bieden wij u altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Een verzoek om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan het volgende e-mailadres: privacy.nl@karcher.com. Hier kunt u ook terecht met vragen over dit Privacy Statement.


Geautomatiseerde besluitvorming

Kärcher neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Bewaartermijn

Kärcher bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Binnen een jaar na de afronding van de sollicitatieprocedure verwijderen we al uw gegevens en andere documenten uit ons HR-systeem, tenzij anders met u overeengekomen. We bewaren het een jaar om bij een eventuele volgende sollicitatie te beschikken over de nodige informatie, bijvoorbeeld de uitkomst van eerdere gesprekken of assessments.  


Als u bent aangenomen nemen we uw gegevens op in het personeelsdossier. Alle bewaartermijnen die wij daarvoor hanteren, zijn opgenomen in ons interne privacybeleid. 


Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Kärcher gebruikt cookies om zo bijvoorbeeld het gebruiksgemak van haar website te verbeteren en gebruikerservaringen te kunnen verbeteren. Als u hier meer over wilt weten, kunt u het beste onze Cookieverklaring lezen. Deze verklaring vindt u op onze website.


Wijzigingen

Kärcher behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast. 


Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie of wenst u gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via privacy.nl@karcher.com.