Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για κάποια μέρη του site μας για να λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να διαγράψετε και να μπλοκάρετε όλα τα cookies από αυτό το site, αλλά κάποια μέρη του δε θα λειτουργούν σωστά. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, δείτε την πολιτική απορρήτου μας.

Loading
Kärcher
Kärcher
SanitPro Tolisan Καθαριστικό WC 33340410 https://www.kaercher.com/gr/professional/proionta-katharismoy-kai-frontidas/professional/choroi-ygieinis/sanitpro-tolisan-katharistiko-wc-33340410.html Tolisan έτοιμο για χρήση, καθαριστικό τουαλέτας σε μορφή gel για την απόλυτη απομάκρυνση των ασβεστολιθικών και ουρητικών αποθέσεων σε τουαλέτες και ουρητήρια.

SanitPro Tolisan Καθαριστικό WC

Tolisan έτοιμο για χρήση, καθαριστικό τουαλέτας σε μορφή gel για την απόλυτη απομάκρυνση των ασβεστολιθικών και ουρητικών αποθέσεων σε τουαλέτες και ουρητήρια.

Αριθμός παραγγελίας: 3.334-041.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 11,4
Προϊόν
 • έτοιμο προς χρήση καθαριστικό WC
 • Ισχυρός σχηματισμός αφρού
 • πολύ όξινο
 • Ελαφρώς αρωματισμένο
 • πυκνός
 • αποσμητικό
 SanitPro Tolisan Καθαριστικό WC
 SanitPro Tolisan Καθαριστικό WC
 SanitPro Tolisan Καθαριστικό WC
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Επικίνδυνο
 • H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
 • H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
 • H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 • P102 Μακριά από παιδιά.
 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
 • P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
 • P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Πεδία εφαρμογής
 • Υγειονομικές εγκαταστάσεις