Керхер ЕООД


бул. Ботевградско шосе 489
1839 София

Тел.: +359 2 44 24 194
E-Mail: office.sofia@bg.karcher.com

Изключване на правна отговорност

Съдържанието на нашите интернет страници се променя непрекъснато. Те се подготвят с възможно най-голямо старание и въпреки това не можем да поемем гаранция за пълнота и вярност на съдържанието. Алфред Керхер фертрибс-ГмбХ не носи отговорност за щети, които са възникнали поради ползване на информация или данни от интернет страниците, освен ако не бъде доказан умисъл или груба небрежност от страна на Алфред Керхер фертрибс-ГмбХ.

Алфред Керхер фертрибс-ГмбХ не поема гаранция или отговорност за съдържанието на уеб страници, към които има директни или индиректни препратки от нашата страница. Алфред Керхер фертрибс-ГмбХ няма собствени права върху интернет страниците на трети лица, към които препраща страницата на Алфред Керхер фертрибс-ГмбХ. За страниците, към които има препратка, Алфред Керхер фертрибс-ГмбХ не носи отговорност, а лицата, които са собственици на съответните страници. Затова посетителите разглеждат посочените връзки на собствена отговорност и трябва да се съобразяват с посочените в тях условия за ползване.

Copyright / марки

Всички снимки, графики, текстове и други видове информация, които са публикувани тук, както и тяхното оформление са защитени от авторско право. Само Алфред Керхер ГмбХ и ко. КД има право да ползва тези защитени с авторско право материали, освен ако не е посочено изрично друго. Пресъздаването и/или репродукцията се допуска само с писменото съгласие на Алфред Керхер ГмбХ и ко. КД.

По-специално не се допуска копиране на снимки или публикации от тази страница и използването им за лични цели. Логото на Керхер и съдържанието на думата Керхер са защитени имена и марки на Алфред Керхер ГмбХ и ко. КД. Освен това Алфред Керхер ГмбХ и ко. КД притежава много други защитени имена и марки. Ползването на марките на Алфред Керхер ГмбХ и ко. КД се допуска само с предварително писмено съгласие.