Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ

Общи условия за продажба, доставка и монтаж (последна редакция - юни 2013)

Обслужване на клиентите

1. Обхват на обективните условия и изключения

a) Следните Общи условия за продажба, доставка и монтаж (наричани по-долу съкратено Условия) се отнасят за всички настоящи и бъдещи договори между Kärcher и Възложителя, с изключение на поръчките от УЕБ-магазина, за които важат специални Общи търговски условия.
b) Изключения от нашите условия и особено условия на Възложителя са валидни само в случаи, когато същите са потвърдени изрично и писмено упоменати и са потвърдени от нас.

2. Оферти, приложения, сключване на договор и устни договорки

a) Нашите оферти, в случай. че не е посочено друго, са необвързващи по отношение на всички нанесени данни, вкл. цени,количества, срокове на доставка и възможност за доставка.
b) Включените към нашите оферти документи, снимки, чертежи, данни за тегла и размери са само приблизителни, доколкото не са посочени като задължителни.
c) Ние си запазваме правото на собственост и авторско право за прогнозните сметки, чертежи и други документи, тези документи не бива да стават достояние на трети лица и се връщат при поискване.
d) Нашите сътрудници не са упълномощени да поемат успоредно с писмения договор някакви устни споразумения или да поемат правнообвързващи обещания.
e) Устни споразумения са за нас по принцип въобще необвързващи, доколкото не са писмено потвърдени от нас. Поръчката се счита за приета само с наше писмено потвърждение или доставка (изпълнение).

3. Цени, допълнителни такси и данъци, изчисление на монтажните работи

a) Нашите цени са франко място на доставката, необмитено, с включена опаковка.
b) Всички цени са в ЕВРО, освен ако не е посочено друго.
c) Цените са без включен ДДС.
d) Изчисляването на монтажните дейности става само съгласно действащите към момента при нас ставки за монтаж.
Изготвените от нас прогнозни сметки (бюджет, разходи) за ремонти са направени въз основа на най-доброто от нашите знания. Те са разбира се необвързващи; не носим отговорност за неточности. В случай, че след възлагане на поръчката настъпи неизбежно увеличение на разходите, ще уведомим възложителя. За изискващи се прогнозни разходи, за които няма съответна ремонтна поръчка, на възложителя ще се предостави фактура за фактическите разходи.

4. Плащания, кредити, последици от неизпълнение, забрана за прихващания и задържане

a) Всички плащания следва да се извършват без приспадания в рамките на 7 дни от дата на фактура в ЕВРО, освен ако не е уговорено друго.
b) Ако не става въпрос за потребителска сделка, се изключва правото за задържане както и прихващане срещу наши претенции с нарещни искове от всякакъв вид.Изключение от това са установените по съдебен ред насрещни искове.
c) С постъпващите плащания се погасяват принципно най-напред по-старите отворени задължения и тук първо са допълнителните такси, след това лихвите и чак тогава главницата. Ако все още има отворени вземания от доставки, върху които няма запазено право на собственост, или те е трябвало вече да са погасени, то постъпващите плащания се отнасят най-напред към тяхното пълно погасяване и чак след тяхното пълно покриване се отнасят към задължения, за които още има запазено право на собственост върху доставени стоки.
d) При просрочие на сроковете за плащане имаме право да начислим към фактурата, предмет на задължението, лихва за щета в законов размер. За предупредително писмо се възстановява законово определения разход от EUR 40,00, освен ако не е налице сделка на потребителите (§ 458 UGB). Освен това следва да се възстановят всички разходи за напомняне,събиране и спедиция на трети страни, особено на Съюзите за защита на кредиторите, съгласно § 1333 ал. 2 на ABGB (Австрийски граждански кодекс).
e) Ако не става въпрос за сделка на потребители, ние имаме право - в случай на забава на клиента – без да се засягат други права – да направим всички неплатени фактури незабавно изискуеми и да задържим нашите доставки до предоставяне на уговореното задължение при зачитане на още отворените срокове за доставка или след изтичане на определен допълнителен срок на договора и искане за обезщетение за неизпълнение.
При нормативните споразумения за плащане забавянето автоматично води до загуба на срок , доколкото не става въпрос за потребителска сделка.

5. Опаковка

a) Ние сме член на ARA (Altstoff Recycling Austria AG). Всички наши опаковки , които са в движение са освободени.
b) Ако друго не е уговорено, за използваните тъговски уреди важи: Клиентът има задължението, да изхвърля стоките след края на ползването им за собствена сметка съгласно законовите разпоредби.

6. Срокове за доставка и дата на на доставка, удължаване на срока на доставка, закъснение

a) Ние се ангажираме да спазваме потвърдените от нас срокове за доставка и дати за доставка, но са необвързващи за нас, ако е уговорено друго. Доставките започват най-рано от датата на потвърждение на поръчката, но не преди изясняване на всички технически и търговски детайли или получаването на уговорения депозит.
b) Сроковете на доставка се удължават винаги със срока на неизпълнение от страна на Възложителя.
c) За спазване на срока на доставката и датата на доставка е достатъчно своевременното изпращане на предмета на доставката или своевремено авизо за наша готовност за изпращане
d) Форсмажор, аварии, забава на срокове от поддоставчици, липса на суровини, прекъсване на енергия или липса на работна сила, стачки, прекъсвания,транспортни проблеми, прекъсвания в движението и всички разпореждания от обществен характер, както и подобни обстоятелства ни освобождават за времетраенето им от задължението за доставка. Това се прилага и когато обстоятелствата възникнат само при вече съществуващо закъснение.
e) Искове за щети поради забавяне на доставките не могат да се предявяват срещу нас, докато клиентът не докаже умишлена или груба небрежност за предизвикване на забавянето.
f) Забави ли се пратката или готовността на стоките поради съответно желание на клиента или по други, дължащи се на него причини, то на възложителя ще бъдат фактурирани, по данни на нашата готовност за спедиция или възможност за товарене, разходи за съответния магазинаж; За магазинаж(складиране) в наш склад имаме право да начислим месечно минимум 0,5 % от фактурната стойност като складови разходи.
g) При невземане на стоката, особено за ремонт на предадените употребявани уреди в рамките на 2 месеца от дата на писменно авизираната от нас дата на завършване,респ. от представяне на оценката за разходи за ремонтираните уреди, уредите се задържат.

7. Пратки

Запазваме си правото за избор на вида и начина на пратки, ще полагаме пълни усилия да съобразим желанието на Възложителя,но не сме обвързани с тях.

8. Задължение за приемане, право на частични доставки

a) В случай, че Възложителят не е потребител, то той се задължава при всички случаи да приеме доставените предмети, дори ако те имат някои недостатъци или други подобни.
b) За провеждане на частични доставки имаме право на: частичните доставки могат да бъдат третирани от нас като самостоятелни поръчки и фактурирани поотделно.

9. Транспортни щети

При възникване на щети или загуби поради транспорт, то исковете за компенсации трябва да гарантират, че превозвачът е уведомил своевременно и законосъобразно и ще съдейства за установяване на щетите. До установяване на щетите нищо по увредените стоки не трябва да се променя.

10. Предписания за поставяне и монтаж на уреди, свързаните с това разходи, подготовка и др.

a) По никакъв начин нямаме задължение за контрол на предвиденото за монтаж място и не носим съответна отговорност за неговата пригодност; особено що се отнася до товароносимост на пода, респ на покрива и стените на съответното място за инсталиране; при съмнения за пригодността на площадката за монтаж Възложителят следва да се консултира със специалист (особено строителен специалист).
b) Приемем ли монтажа на доставените от нас уреди ,важи следното:
1. Условията на помещението трябва да са готови (изпълнени) до датата за монтаж в съответствие с чертежите за инсталиране.
2. Всички допълнителни работи, свързани с монтажа се извършват от нас само тогава, когато това е изрично уговорено и се възлагат отделно.
3. При внасяне на тежки части в дадена сграда на нашите техници ще се осигури безплатна помощ на място
както и ще се достави необходимото инструментално оборудване за транспорт и монтаж.
4. На място се осигуряват и необходимите връзки (най-вече водоподаване и електрозахранване).

11. Гаранции

a) Дефектни уреди или части ще бъдат ремонтирани или заменени при своевременна претенция от нас, при което гаранционния срок за професионалните е една година, а за потребители две години от дата на доставка.
b) Ако не е налице потребителска сделка, за установяването на дефектите – при други загуби на всички искове - следва да бъдем незабавно писмено уведомени. Рекламираните части следва във всички случаи да ни се изпратят за проверка на гаранционния иск от Възложителя за сметка и риск на Възложителя. Сменените части остават наша собственост.
c) Правото на Възложителя да предяви претенции за дефекти, има давност при всички случаи считано от датата на своевременното предявяване два месеца, но не преди изтичане на гаранционния срок
d) За продукти на трети лица, които предоставяме на фирми, само за обхвата на отогворност , за която имаме гаранционни претенции към нашите доставчици. Такива гаранционни искове ние можем да задоволим чрез отделяне на нашите претенции към нашите доставчици при изключване на другите претенции на Възложителя.
e) Не носим отговорност за дефекти или щети, възникнали поради следните причини:

1. Неподходяща или неправилна употреба, грешен монтаж, респ. пускане в експлоатация от Възложителя или трети лица, естествено износване, неправилно или недопустимо боравене, прекомерна употреба( свръх натоварване), неподходяща екипировка, резервни материали, некачествени строителни дейности, неподходяща площадка за монтажж, химически, електрохимически или електрически въздействия, както и други подобни и равностойни условия.
2. Предприемане на изменения по предмета на доставката от страна на Възложителя или трети лица без наше предварително, изрично и писмено съгласуване.
3. В случай на неспазване на нашето ръководство за обслужване или когато въвеждането на такива уреди, за които е предписано от нас, не се извърши от нас или оторизиран сервиз.

f) Възложителят е длъжен да ни предостави разумно преценено за извършване на възникналите необходими подобрения и доставки на резервни части време и възможност, в противен случай сме освободени от отговорност.
g) Ние може да откажем да отстраним недостатъците, ако Възложителят има забава на задълженията си, особено на задълженията си за плащане.
h) Възложителят няма право сам или чрез трети лица да предприема каквито и да са ремонтни дейности без наше предварително, изрично и писмено съгласие, преди да ни е предоставил възможност сами да отстраним дефектите. Не носим отговорност за разходите за неразрешените ремонти. Нашата гаранция се губи (угасва).
i) За непосредствените разходи, възникнали от подобренията и доставката на резервни части дължим на фирмите – доколкото жалбата е оправдана и не засяга други споразумения - разходите за резервни части, като и разумните разходи за монтаж и демонтаж, когато същите се извършват от наши монтьори. Всички други разходи са за сметка на Възложителя.
j) Ако по време на гаранционната работа се установи, че не е налице дефект по смисъла на съществуващите определения, то Възложителят плаща всички натрупани за наша сметка разходи , съответно на нашите валидни ставки за монтаж , или други подходящи ако същите са неприложими.
k) Намаление на цената, обмяна или парично обезщетение се получава само, когато подобрението или подмяната са невъзможни или са свързани с прекомерно усилие или са неразумни или ако въпреки разумно предвидения срок чрез подобрението и подмяната се изпада в забава.
l) Обезщетение за непреки щети (различни от нараняване на персонала), могат да се търсят само в случаите на груба небрежност или умишлено нарушение.

12. Гаранция

a) Спрямо крайния потребител за лично ползване ние предоставяме 24 месеца гаранция за материални или производствени дефекти. Гаранцията е невалидна при използване не по предназначение. За професионалните машини и аксесоари гаранцията е 12 месеца.
b) Изключение от това е гаранцията за нагревателни серпентини 24 месеца, независимо от това дали е за частно или професионално потребление.
c) Изключение от гаранцията са бързоизносващи се части (дюзи, смукателни устни, четки, батери и др.) както и при другите части на уредите всички дефекти причинени от обичайно износване или неправилна употреба.
d) По аналогия при подмяна или ремонт в рамките на гаранцията важат гаранционните правила.
e) Гаранцията е невалидна в случай, че се предприемат от страна на Възложителя или трети лица изменения по уреда или частите без наше писмено съгласие.
f) В зависимост от модела на градинския маркуч PrimoFlex®, гаранционният период е между 12 и 18 години: PrimoFlex®: 12 години, PrimoFlex® Plus: 15 години, PrimoFlex® Premium: 18 години

13. Информация и консултация

Информация за възможностите за приложение на нашите продукти, техническа консултация и други задачи се осъществяват с най-добрите знания, но необвързващо и без отговорност за това. Те не освобождават Възложителя особено от собствено тестване на нашите продукти и тяхната пригодност за предвидените процеси и приложения.

14. Запазване право на собственост

a) Доставените стоки остават наша собственост до пълното заплащане на търговската цена вкл. допълнителните ражходи, и дори когато те са инсталирани,преработени или обработени.
b) Разпоредбите на точка 4 са изрично направени в тази връзка.
c) Докато Възложителят е в състояние да изпълнява задълженията си към нас съобразно договореностите,той има право да продава стоките , оставащи наше право на собственост, в рамките на нормалната си стопанска дейност. В този случай той е длъжен, да предявява всички искове и претенции към своите получатели по наше искане за негова сметка.
d) На възложителя се забранява да учредява залог, прехвърляне или продажба по начин извън посоченото в точка c) .
e) При залагане или друго използване на доставените от нас стоки със запазено право на собственост Възложителят се задължава, да ни уведоми незабавно и да предприеме всички мерки за защита на нашето право на собственост; Възложителят следва ни компенсира всички разходи, направени за защита на нашите права на собственост.

15. Място на изпълнение, арбитраж, приложимо право

a) Място на изпълнение за всички доставки и услуги е Виена.
b) Изключително място на юрисдикция за всички спорове, възникнали във връзка с сключената сделка или прекратяването ѝ, е – доколкото - ако това не противоречи на разпоредбите- Виена. Имаме обаче, без да се засяга мястото на юрисдикцията избор за повдигане на иск в седалището на Възложителя.
c) Изрично е уговорено прилагането на австрийското право (с изключение на търговската конвенция на ООН).