ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ

Общи условия за продажба, доставка и монтаж (последна редакция - септември 2018)

Обслужване на клиентите

1. Обхват на обективните условия и изключения

a) Следните Общи условия за продажба, доставка и монтаж (наричани по-долу съкратено Условия) се отнасят за всички настоящи и бъдещи договори между Керхер и Възложителя, с изключение на поръчките от УЕБ-магазина, за които важат специални Общи търговски условия.

b) Изключения от нашите условия и особено условия на Възложителя са валидни само в случаи, когато същите са потвърдени изрично и писмено упоменати и са потвърдени от нас.

2. Оферти, приложения, сключване на договор и устни договорки

a) Нашите оферти, в случай. че не е посочено друго, са необвързващи по отношение на всички нанесени данни, вкл. цени, количества, срокове на доставка и възможност за доставка.

b) Включените към нашите оферти документи, снимки, чертежи, данни за тегла и размери са само приблизителни, доколкото не са посочени като задължителни.

c) Ние си запазваме правото на собственост и авторско право за прогнозните сметки, чертежи и други документи, тези документи не бива да стават достояние на трети лица и се връщат при поискване.

d) Нашите сътрудници не са упълномощени да поемат успоредно с писмения договор някакви устни споразумения или да поемат правообвързващи обещания.

e) Поръчката се счита за приета само с наше писмено потвърждение или доставка (изпълнение).

3. Цени, допълнителни такси и данъци, изчисление на монтажните работи

a) Нашите цени са франко място на доставката, не обмитено, с включена опаковка.

b) Всички цени са в ЛЕВА, освен ако не е посочено друго.

c) Цените са с включен ДДС, освен ако не е посочено друго.

d) Изчисляването на монтажните дейности става само съгласно действащите към момента  при нас ставки за монтаж.

Изготвените от нас прогнозни сметки (бюджет, разходи) за ремонти са направени въз основа на най-доброто от нашите знания. Те са разбира се необвързващи; не носим отговорност за неточности. В случай, че след възлагане на поръчката настъпи неизбежно увеличение на разходите, ще уведомим възложителя. За изискващи се прогнозни разходи, за които няма съответна ремонтна поръчка, на възложителя ще се предостави фактура за фактическите разходи.

4. Плащания, кредити, последици от неизпълнение, забрана за прихващания и задържане

a) Всички плащания следва да се извършват без приспадания в рамките на 7 дни от дата на фактура в ЛЕВА, освен ако не е уговорено друго.

б) С постъпващите плащания се погасяват по-старите задължения като първо се погасяват допълнителните такси, след това лихвите и чак тогава главницата. Ако все още съществуват вземания от доставки, върху които няма запазено право на собственост, или те е трябвало вече да са погасени, то постъпващите плащания се отнасят най-напред към тяхното пълно погасяване и чак след тяхното пълно покриване се отнасят към задължения, за които още има запазено право на собственост върху доставени стоки.

c) При просрочие на сроковете за плащане имаме право да начислим към фактурата, предмет на задължението, лихва за щета в законов размер и/или договорна неустойка. Освен това следва да се възстановят всички разходи за уведомления, събиране и спедиция на трети страни,

d) Ако не става въпрос за сделка на потребители, ние имаме право - в случай на забава на клиента – без да се засягат други права – да направим всички неплатени фактури незабавно изискуеми и да задържим нашите доставки до предоставяне на уговореното задължение при зачитане на още отворените срокове за доставка или след изтичане на определен допълнителен срок на договора и искане за обезщетение за неизпълнение.
При нормативните споразумения за плащане забавянето автоматично води до загуба на срок, доколкото не става въпрос за потребителска сделка.

5. Опаковка

Ако друго не е уговорено, за използваните търговски уреди важи: Клиентът има задължението, да изхвърля стоките след края на ползването им за собствена сметка съгласно законовите разпоредби.

6. Срокове за доставка и дата на доставка, удължаване на срока на доставка, закъснение

a) Ние се ангажираме да спазваме потвърдените от нас срокове за доставка и дати за доставка, но са необвързващи за нас, ако е уговорено друго. Доставките започват най-рано от датата на потвърждение на поръчката, но не преди изясняване на всички технически и търговски детайли или получаването на уговорения депозит.

b) Сроковете на доставка се удължават винаги със срока на неизпълнение от страна на Възложителя.

c) За спазване на срока на доставката и датата на доставка е достатъчно своевременното изпращане на предмета на доставката или своевременно авизо за наша готовност за изпращане

d) Форсмажор, аварии, забава на срокове от поддоставчици, липса на суровини, прекъсване на енергия или липса на работна сила, стачки, прекъсвания, транспортни проблеми, прекъсвания в движението и всички разпореждания от обществен характер, както и подобни обстоятелства ни освобождават за времетраенето им от задължението за доставка. Това се прилага и когато обстоятелствата възникнат само при вече съществуващо закъснение.

e) Искове за щети поради забавяне на доставките не могат да се предявяват срещу нас, докато клиентът не докаже умишлена или груба небрежност за предизвикване на забавянето.

f) Забави ли се пратката или готовността на стоките поради съответно желание на клиента или по други, дължащи се на него причини, то на възложителя ще бъдат фактурирани, по данни на нашата готовност за спедиция или възможност за товарене, разходи за съответния магазинаж; За магазинаж(складиране) в наш склад имаме право да начислим месечно минимум 0,5 % от фактурната стойност като складови разходи.

g) При не получаване на стоката, особено за ремонт на предадените употребявани уреди в рамките на 2 месеца от дата на писмено авизираната от нас дата на завършване, респ. от представяне на оценката за разходи за ремонтираните уреди, уредите се задържат.

7. Пратки

Запазваме си правото за избор на вида и начина на пратки, ще полагаме пълни усилия да съобразим желанието на Възложителя, но не сме обвързани с него.

8. Задължение за приемане, право на частични доставки

a) В случай, че Възложителят не е потребител, то той се задължава при всички случаи да приеме доставените предмети, дори ако те имат някои недостатъци или други подобни.

b) За провеждане на частични доставки имаме право на: частичните доставки могат да бъдат третирани от нас като самостоятелни поръчки и фактурирани поотделно.

9. Транспортни щети

При възникване на щети или загуби поради транспорт, то исковете за компенсации трябва да гарантират, че превозвачът е уведомил своевременно и законосъобразно и ще съдейства за установяване на щетите. До установяване на щетите нищо по увредените стоки не трябва да се променя.

10. Предписания за поставяне и монтаж на уреди, свързаните с това разходи, подготовка и др.

a) По никакъв начин нямаме задължение за контрол на предвиденото за монтаж място и не носим съответна отговорност за неговата пригодност; особено що се отнася до товароносимост на пода, респективно на покрива и стените на съответното място за инсталиране; при съмнения за пригодността на площадката за монтаж Възложителят следва да се консултира със специалист (особено строителен специалист).

b) Приемем ли монтажа на доставените от нас уреди, важи следното:

1. Условията на помещението трябва да са готови (изпълнени) до датата за монтаж в съответствие с чертежите за инсталиране.

2. Всички допълнителни работи, свързани с монтажа се извършват от нас само тогава, когато това е изрично уговорено и се възлагат отделно.

3. При внасяне на тежки части в дадена сграда на нашите техници ще се осигури безплатна помощ на място както и ще се достави необходимото инструментално оборудване за транспорт и монтаж.

4. На място се осигуряват и необходимите връзки (най-вече водоподаване и електрозахранване).

11. Гаранции

Нашите изделия се произвеждат особено грижливо и преди да се експедират, те се подлагат на щателна проверка на качеството. Ако по Вашия уред въпреки това се появят материални или производствени дефекти, Вие имате законно право на рекламация спрямо фирмата, където сте закупили уреда. Освен това за фабрично новите машини ние поемаме следната гаранция:

а)  В течение на гаранционния срок безплатно ще отстраним по собствено усмотрение евентуално появилите се по уреда Ви Керхер дефекти, ако причината за тях е бил дефект на материала или производствен дефект, като дефектиралите и заменени с нови части остават при нас.

b)  Ако по време на гаранционния период от 24 месеца се появи дефект, отнасящ се до уреда или стандартната му окомплектовка, моля уведомете за това фирмата, от която сте закупили уреда или в специализираните магазини/ сервизи на фирма Керхер, упоменати на последната страница на тази карта.

c)  Гаранционният срок започва да тече от деня на доставяне на фабрично новото изделие до крайния потребител. Използването на техниката за професионални цели води до сериозно претоварване на машината, и е сериозно основание за отказ от гаранционно обслужване. Спазването на гаранционния срок се установява чрез представяне на касова бележка/фактура за покупка и попълнена гаранционна карта.

d)  Ремонт на място (където съоръжението е инсталирано) може да се изисква само при уредите Керхер, които не са преносими. По време на гаранционния срок ние извършваме ремонтите съгласно гаранционните условия без да начисляваме пътните и командировъчни разноски, а след това само срещу заплащане.

e)  Преносимите уреди Керхер е необходимо да бъдат предадени или изпратени до най-близкия магазин Керхер, където се продават нашите изделия или до най-близо намиращия се упълномощен сервиз. Адреса, на който се намира тази сервизна работилница, ще намерите на гърба на тази гаранционна карта.

f)  Вие губите право на гаранционни ремонти, ако дефектът е бил причинен поради поправки или намеса от страна на лица, които не са упълномощени за това. Същото важи и в случая, когато нашите съоръжения са били комплектовани допълнително с принадлежности или с части или са били използвани неподходящи за чистене препарати, които не са одобрени за приложение в нашите съоръжения и чието ползване се е оказало причината за дефекта.

g)  При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, сервизът е длъжен по своя преценка да:

1. Ремонтира стоката в законовия срок. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. Ако това е невъзможно или неоправдано — да я замени с нова от същия модел. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази първоначалните гаранционни условия.

2. Ако няма същия модел, да предложи закупуване на друг модел с доплащане или възстановяване на заплатената сума.

3. В случай, че не бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или не се поправи стоката в рамките на срока по ЗЗП, потребителят може да иска разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената.

4. Производителят, Вносителят и Сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой и други вследствие на дефекта на стоката или престоя й в сервиза.

5. По време на престоя на стоката в сервиза, Сервизът не е длъжен да осигурява оборотно друга стока.

h)  Други претенции - особено за заплащане на вреди, появили се извън съоръжението - са изключени, освен ако тази отговорност не е регламентирана със закон.

i)   Чрез гаранционните услуги гаранционният срок не се удължава ,а при подмяна на инструментите не се подновява.

j)   Приложими разпоредби на Закона за Защита на потребителите: Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 — 115 от Закона за защита на потребителите. Независимо от предоставената търговска гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 —115 от Закона за защита на потребителите. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. Значимостта на несъответствието;           

3. Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на едномесечния срок, потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. Намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Двугодишният срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя на рекламация не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от двугодишния срок.

12. Запазване право на собственост

a) Доставените стоки остават наша собственост до пълното заплащане на търговската цена вкл. допълнителните разходи, и дори когато те са инсталирани, преработени или обработени.

b) Разпоредбите на точка 4 са изрично направени в тази връзка.

c) Докато Възложителят е в състояние да изпълнява задълженията си към нас съобразно договореностите, той  има право да продава стоките, оставащи наше право на собственост, в рамките на нормалната си стопанска дейност. В този случай той е длъжен, да предявява всички искове и претенции към своите получатели по наше искане за негова сметка.

d) На възложителя се забранява да учредява залог, прехвърляне или продажба по начин извън посоченото в точка c) .

e) При залагане или друго използване на доставените от нас стоки със запазено право на собственост Възложителят се задължава, да ни уведоми незабавно и да предприеме всички мерки за защита на нашето право на собственост; Възложителят следва ни компенсира всички разходи, направени за защита на нашите права на собственост.

13. Политика за защита на личните данни

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на Керхер, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Единната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на нашите онлайн платформи.

Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в единна база данни на Керхер и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие предоставените в акаунта Ви данни да бъдат свободно обменяни в системата нa Керхер.

Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Какви лични данни събираме

1. Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, кандидатствате за кредит, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.

2. В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

3. Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Как използваме личните данни

1. Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.

2. В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

3. В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.

4. Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

Цялост и задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

14. Политика за онлайн продажба

a) Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

b) Керхер си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Керхер  по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Керхер за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки Керхер не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

c) Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Керхер на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

d) Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.

e) В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Керхер си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.

f) Керхер може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Платформата, за определен период от време.

g) Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

h) В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на Платформата включват зелена такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с отдел „Връзка с клиенти“ на Керхер.

i) В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Купувача. Затова Керхер препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от Керхер.

j) Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

15. Използване на подизпълнители

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

16. Място на изпълнение, арбитраж, приложимо право

a) Място на изпълнение за всички доставки и услуги е София, България.

b) Приложимо е Българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между Керхер и Kлиенти, ще се разрешат в дух на добра воля или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.