Декларация за защита на данните

на КЕРХЕР ЕООД

Защита на личните данни

Име и данни за контакт на отговорното лице:

Фирма КЕРХЕР ЕООД
Управител Мартин Василев
Ботевградско шосе 489,
1839 София
Тел.: 02 44 24 194
office.sofia@bg.karcher.com

(по-нататък: КЕРХЕР) действа при всички процеси по обработката на данни (напр. обработка и предаване) съгласно законовите разпоредби. Настоящата декларация Ви дава представа за това какъв вид данни се събират и по какъв начин те се използват и предават по-нататък, какви мерки за сигурност предприема Керхер за защита на Вашите данни и как Вие можете да защитите Вашите права.

 

Контакт / Длъжностно лице по защита на данните:

При въпросите, свързани със Защита на данните и относно Вашите права като засегнато лице, можете да се свържете с длъжностното лице на Керхер по защита на данните:

Георгий Султанов
Ботевградско шосе 489,
1839 София
office.sofia@bg.karcher.com


Политика за защита и сигурност на личните данни в дигитална среда на уебсайта на https://www.kaercher.com/bg/

Тази политика за защита и сигурност на личните данни, обработвани в дигитална среда, урежда принципите на обработка и правата на субектите на данни във връзка с посещенията на уебсайта https://www.kaercher.com/bg/ и е приета от управителя на администратора "Керхер" ЕООД с решение от 29.08.2018 година. Политиката описва също и какви данни се събират и какви мерки за сигурност и защита се прилагат при тяхната обработка.

По смисъла на настоящите Правила следните понятия се дефинират както следва:

  • "Лични данни" са данните, обработвани чрез регистрационни форми и/или в резултат на закачането на кодове (бисквитки) и използването на скриптове на терминалните устройства (компютри, телефони, таблети) на посетителите на уебсайта, в резултат на които данните могат да се свържат с конкретен потребител на дигитални услуги/посетител на дигитален актив като нашия уебсайт;
  • "Субект на лични данни" е физическо лице, чиито лични данни подлежат на обработване;
  • "Администратор" е "Керхер" ЕООД ("Керхер") по отношение на личните данни, обработвани във връзка с посещението на уебсайта;
  • "Обработващ" е всяко лице, с което Керхер е сключило договор за обработка на лични данни и на което е възложило определена дейност пo обработване на лични данни.
  • "Регламента/ът" е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.
  • "Бисквитка" е малък по обем текст или данни, които се подават на устройството (компютъра, лаптопа, таблета, телефона) за съхранение и могат да бъдат поискани обратно от подателя. Функцията на бисквитката може да е най-разнообразна: от поддържането ви в състояние "логнат", докато попълвате определена регистрационна форма, през запаметяване на езиковите ви предпочитания за разглеждане на нашия уебсайт, до проследяване на вашето поведение при сърфиране в интернет, понякога за продължителен период от време и независимо от използваното устройство: в последния случай, както и във всички други подобни случаи, такава бисквитка не може да бъде използвана без вашето предварително съгласие за това на база на получена подробна информация.

§ 1 Събиране, използване и съхраняване на лични данни

Ако използвате онлайн услугата на Керхер, Керхер събира различни данни от Вас, отчасти също и така наречените лични данни. При това става въпрос за информация, която се отнася до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице (по-нататък „засегнато лице“).

1. Посещение на уебстраниците на Керхер

При посещението на уебсайтовете на Керхер Вие предавате (поради техническа необходимост) през Вашия интернет браузър данни на нашите уебсървъри. Следните данни се записват по време на текущата връзка за комуникация между Вашия интернет браузър и нашия уебсървър:

· Дата и час на искането;
· Име на искания файл;
· Страница, от която е бил поискан файлът;
· Статут на достъп (прехвърляне на файл, файлът не е намерен и т.н.);
· Използван уеббраузър и използвана операционна система;
· Пълен IP-адрес на искащия компютър;
· Прехвърлено количество данни;

По причини на техническа сигурност, най-вече за защита срещу опити за посегателство върху нашия уебсървър, тези данни се съхраняват от нас краткосрочно. Посредством тези данни за нас не е възможно да се направи заключение за отделни лица.

Правно основание за съхраняването е § 15 от Закона за средствата за аудио-визуална информация.

По-нататъшни лични данни се регистрират само тогава, когато те бъдат предоставени на разположение доброволно, например в рамките на запитване или регистрация. Керхер използва предоставените на разположение от Вас данни съответно според конкретната сфера за отговаряне на Вашите запитвания, за изпълнение на Вашата поръчка, както и за целите на техническата администрация на уебстраниците. В частност, използването в съответните сфери се извършва по следния начин:

2. Онлайн магазин

Ако посетите нашия онлайн магазин, с цел изпълнение на сключения между Вас и Керхер договор, респ. за извършване на преддоговорни дейности, съгласно член 6, буква б) от ОРЗД /Общ регламент за защита на личните данни/ ние съхраняваме следната информация:

a) Поръчка без създаване на клиентска сметка

При поръчка в рамките на онлайн магазина посредством задължителните полета се изискват всички данни, които са необходими за нейното изпълнение и организация: Вашето пълно име, Вашият имейл-адрес, Вашият адрес (адрес за фактура и евентуално различен адрес за доставка). Вашите данни ще се използват само за изпълнение на Вашата поръчка.

б) Клиентска сметка / Регистрация

Освен това е възможно да се регистрирате за Вашата покупка към Керхер. За тази цел можете да изберете парола заедно с Вашия имейл-адрес, двете неща Ви дават възможност при по-късна покупка за по-опростено логване без повторно въвеждане на данни. Керхер съхранява въведените от Вас данни за създаване на клиентска сметка, през която се регистрират, изпълняват и оформят Вашите поръчки. Керхер поддържа Вашите данни за по-нататъшни поръчки, докато Вие поддържате регистрацията. Вие имате право по всяко време да извършите преглед на Вашите регистрационни данни, да ги коригирате и/или да поискате от Керхер да ги заличи.

в) Съхраняване на данните от поръчки

Ако за дадена поръчка предавате данни на Керхер, Вашите данни се съхраняват за такъв период, доколкото това е необходимо за оформяне на покупката и е задължително съгласно законовите срокове за съхранение. Удълженото съхраняване за изпълнение на задълженията за съхранение се извършва съгласно член 6, буква c) от ОРЗД.

г) Посещение на магазин на друг търговец

Ако при Вашата покупка посетите магазин на друг търговец, при което достигате до уебсайтовете на Керхер чрез кликване върху линк за оферта на уебмагазин на някой от нашите специализирани търговци и продължите там процеса на поръчка, Керхер не събира данни за поръчката от Вас, тъй като Вие продължавате процеса на покупка в магазина на другия търговец. Моля, в този случай, да имате предвид информацията за защита на данните на магазина на съответния търговец.

3. Форми за контакт

Ако се обърнете към Керхер чрез форма за контакт от интернет страниците на Керхер, посочените от Вас данни се съхраняват, за да може Вашето съобщение да бъде предадено по-нататък на правилния партньор за контакти. Това се извършва съгласно член 6, буква б) от ОРЗД за обработване на Вашето запитване. Вашите посочени чрез формата за контакт данни не се използват за други цели, най-вече не за реклама. След отговаряне на Вашето запитване Ние изтриваме запитването Ви и свързаните с него лични данни.

4. Пазарно проучване (напр. Register&Win /Регистрирай се и спечели/)

В рамките на  законовия обхват Керхер използва Вашите данни за целите на пазарно проучване, ако Вие изрично сте се съгласили с това, като сте отбелязали с кръстче квадратчето за отметка на следния текст:

„Интересувам се от по-нататъшни анкети в рамките на пазарното проучване на Керхер!“

В рамките на кампанията „Register&Win“ или при други кампании за целите на пазарното проучване Керхер съхранява Вашата форма на обръщение, Вашето име, Вашия адрес, Вашия имейл-адрес, Вашия телефонен номер, сферата, към която се причислявате Вие самите (частна или стопанска), и – ако сте попълнили тези полета, респ. сте поставили отметка – Вашата година на раждане, както и каталожния номер, името на продукта, датата на покупка на Вашия продукт на Керхер и това, че сте заинтересовани от по-нататъшни пазарни проучвания. Само ако сте дали своето съгласие за това, чрез поставяне на предвидената за тази цел отметка, Керхер ще използва Вашите данни в рамките на пазарното проучване съгласно член 6, буква a) от ОРЗД. В противен случай, Вашите данни ще бъдат използвани само с цел да бъдете информирани в случай на печалба по член 6, буква б) от ОРЗД.

5. Игри с награди

При кампании с игри с награди Керхер съхранява съответно необходимите за теглене на наградите и провеждане на съответната игра с награди данни (напр. Вашето име, Вашият адрес, Вашият имейл-адрес) с цел осъществяване на играта с награди съгласно член 6, буква б) от ОРЗД. Само ако сте изразили своето съгласие за използване на Вашите данни за по-нататъшни цели чрез поставяне на предвидената за това отметка, Керхер ще използва Вашите данни също и за пазарното проучване или за изпращането на електронни бюлетини член 6, буква a) от ОРЗД.

6. Кампания за удължаване на гаранцията

Кампанията за удължаване на гаранцията е насочена само към фирмени клиенти на Керхер. Ако участвате в нея, трябва да впишете Вашето име, Вашия адрес, Вашия имейл-адрес и продуктови данни за уреда, за който искате да удължите гаранционния период, във формуляра (задължителни полета). Тези данни са необходими за уреждане на гаранцията и, ако е необходимо,  уредът да може да бъде идентифициран като Ваш, и се събират съгласно член 6, буква б) от ОРЗД с цел изпълнение на гаранцията. Попълването на останалите полета е по желание. Затова ние събираме тези данни в съответствие с Вашето съгласие по член 6 буква a) от ОРЗД.

7. my Kärcher /моят Керхер/

Създаването на защитен с парола потребителски акаунт (myKärcher-Account) дава възможност, респ. опростява използването на предоставените функции, напр. онлайн магазин и онлайн уреждане на ремонти.

При това се съхраняват следните Ваши данни: собствено и фамилно име, имейл адрес, парола и дата на раждане като задължителни. Форма на обръщение, титла, телефонен и мобилен телефонен номер като доброволни данни.

Тези данни се съхраняват при нашия облачен оператор Amazon Web Service в Ирландия и /или Франкфурт на Майн.

Ако през защитения с парола потребителски акаунт се извърши покупка (онлайн магазин или поръчка за ремонт), допълнително се съхраняват адресните данни. Тези данни също се съхраняват и при нашия облачен оператор Amazon Web Service в Ирландия и /или Франкфурт на Майн.

Защитеният с парола акаунт може да бъде изтрит по всяко време от самия потребител с помощта на функцията „Изтриване на акаунт“.

8. Онлайн процес за ремонт

Ако използвате онлайн процеса за ремонт на myKärcherили на Керхер инфонет, тогава ние събираме Вашето име и адрес, както и посочения от Вас тип на уреда, за изпълнение на поръчката за ремонт съгласно член 6, буква б) от ОРЗД.

След завършване на поръчката за ремонт, Вашите данни се съхраняват за такъв период от време, колкото това е задължително съгласно законовите срокове за съхранение. Удълженото съхраняване за изпълнение на сроковете за съхранение се извършва съгласно член 6, буква в) от ОРЗД.

9. Електронен бюлетин

Можете да получавате електронния бюлетин на Керхер по имейла, без посочване на Вашето име, ако се регистрирате за това с имейл адрес и изрично се съгласите с изпращането чрез поставяне на отметка в клетката за отметки до следния текст:

"Искам да се абонирам за електронния бюлетин на Керхер и приемам разпоредбите за защита на данните."

След Вашето съгласие, което се обявява чрез изпращането на имейл потвърждение, Керхер използва след това Вашия имейл адрес като адрес на получател на имейли с електронни бюлетини, чрез които Вие редовно ще бъдете информирани за актуални предложения и продукти на Керхер. Това обработване на данни се извършва въз основа на Вашето съгласие съгласно член 6, буква a) от ОРЗД. Вие можете да откажете отново електронния бюлетин по всяко време.


§ 2 По-нататъшно предаване и изтриване на лични данни

1. Посещение на уебстраниците на Керхер

Данните, които се съхраняват при обикновено посещение на уебстраниците на Керхер, (§ 1) не се предават по-нататък на трети лица.

2. Форма за контакт

Само ако Вашето запитване или забележка касае друго дружество на Алфред Керхер ГмбХ & Ко. КГ, различно от това, чиято форма за контакт сте използвали, Вашето съобщение и свързаните с него данни се предават в рамките на предприятието на правилния партньор за контакт. По-нататъшно предаване на данни, които сте въвели в онлайн формата за контакт на Керхер, на трети лица не се извършва, освен ако изрично Ви е било обърнато внимание на това.

3. Пазарно проучване

Всички Ваши данни, събрани на уебстраниците на Керхер с цел пазарно проучване, се използват само за вътрешни за Керхер цели и не се предават по-нататък на трети лица. Те се изтриват, когато Вашите сведения не са необходими повече за пазарното проучване.

4. Игри с награди

Събраните в рамките на играта с награди на уебстраниците на Керхер данни се изтриват изцяло и незабавно след края на кампанията и също не се предават на трети лица.

5. Кампания за удължаване на гаранцията

Керхер изтрива Вашите данни, събрани при кампанията за удължаване на гаранцията, след изтичане на удължения гаранционен срок. Не се извършва по-нататъшно предаване на трети лица, които са извън концерна на Керхер.

6. Предаване на институции и други официални служби

По-нататъшно предаване на Вашите данни на трети лица, които са извън концерна на Керхер, се извършва, само ако компетентната официална служба, респ. държавна институция, нареди предаването в конкретния случай, тогава Керхер е длъжен да направи това.


§ 3 Указание за безопасност

1. Общи техническо-организационни мерки

Керхер е взел множество предпазни мерки, за да защити личните данни в надлежен обем и адекватно.

Всички съхранявани при Керхер лични данни се защитават чрез физически и технически мерки, както и технологични методи, които ограничават достъпа до данните до специално оторизирани лица в съответствие с декларацията за защита на личните данни.

Уебсайтовете на Керхер се намират зад Software-Firewall /софтуерна защитна стена/, за да се попречи на достъпа от други мрежи, които имат връзка с интернет. Освен това достъп до лични данни получават само служители, на които са им необходими данните, за да изпълнят своите служебни задължения. Тези сътрудници са обучени по отношение на сигурността и практиките за защита на данните и обработват Вашите данни поверително.

2. Сигурност на предаване на данните

Предаването на Вашите лични данни в рамките на процеса на поръчка в онлайн магазина се извършва по кодиран начин с използване на индустриалния стандарт Secure-Socket-Layer („SSL“)-технология, (SSL-кодиране, версия 3).

3. Данни от кредитни карти

Евентуално посочените от Вас данни от кредитни карти не се съхраняват при Керхер, а се събират по кодиран начин през hypertext transfer protocol secure („https“) директно от доставчика на платежни услуги.

4. Пароли

Никога не трябва да давате на трети лица Вашата парола за достъп до нашите интернет страници и също така трябва редовно да я променяте. Ако искате да напуснете Вашата клиентска сметка в онлайн магазина, трябва да задействате логаут и да затворите Вашия браузър, за да избегнете някой да получи неоторизиран достъп до него.


§ 4 Бисквитки / Поведенческа реклама

Съгласно § 15, ал. 3 от Закона за средствата за аудио-визуална информация, Керхер изготвя за целите на рекламата, пазарното проучване или за съответстващото на нуждите оформление на уебстраниците на Керхер профили на потребители, доколкото потребителят не възрази срещу това. Вашата възможност за възражение е предоставена съответно при отделните технически мерки.

1. Използване на бисквитки

На нашите интернет страници се използват „бисквитки“ за т. нар. Поведенческо таргетиране. Това се отнася за текстови файлове, посредством които на Вашия хард диск се съхраняват данни с информация за ползването (посетени уебстраници, брой на посещенията, честота на посещение, продължителност на оставането на отделни страници и т.н.), тоест профили на потребителите. Тези профили на потребители се анонимизират и се анализират в рамките на технически (статистически) метод за оценка, за да дадат възможност по-късно при възпроизвеждането на интернет реклама (напр. банери) в други уебсайтове за подбор на база интересите на съответния потребител. При това в никакъв случай лични данни като име, адрес, имейл-адрес, не се съхраняват в бисквитките.

2. Поведенческа реклама

IP-адресът се събира, при това директно от доставчика на Поведенчески таргетинг на уебстраниците на Керхер, а именно GroupM Competence Center GmbH. Там обаче се съхраняват и обработват по-нататък само или в съкратена, или в кодирана форма   (т.е. заменена чрез друга последователност на номерата, която не позволява да се направи заключение за първоначалната IP-последователност на номерата и не може да бъде проследена обратно). GroupM Competence Center GmbH предлага също така реклама за уебстраници на други оференти и прилага техните системи за Targeting, за да подбере събраните данни с цел реклама, която съответства на потребителите. Повече информация за защитата на данните и за Поведенческия таргетинг на GroupM Competence Center GmbH и тяхната технология ще намерите на http://www.xaxis.com/de/page/privacy-policy/. Там можете също така да изразите възражение срещу анонимния анализ на Вашето поведение при търсене.
Чрез настройките на Вашия браузър можете също така принципно да попречите на съхраняването на бисквитки. След това обаче е възможно не всички интернет страници на Керхер да се показват цялостно и/или коректно.

3. Adobe Analytics

На тази уебстраница се използва и Аdobe Analytics - услуга за уебанализ на Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe“). Adobe Analytics използва т. нар. „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и които дават възможност за анализ на използването на уебстраницата от Вас. Ако генерираната от бисквитките информация за използването на интернет страницата се предават на сървър на Adobe, то тогава чрез настройките е гарантирано, че IP-адресът е анонимизиран преди геолокализирането и е заменен преди съхраняването от генеричен IP-адрес. По инструкции на оператора на тази уебстраница Adobe ще използва тази информация, за да анализира използването на уебсайта от потребителя, за да събере доклади за функциите на уебсайта и да предостави други услуги спрямо оператора на уебстраницата, свързани с използването на уебстраницата и ползването на интернет. IP-адресът, предаден в рамките на Adobe Analytics от Вашия браузър, не се обединява с други данни на Adobe. Вие можете да възпрепятствате съхраняването на бисквитките чрез съответни настройки на Вашия софтуер на браузъра. Ние обаче Ви обръщаме внимание на това, че в този случай евентуално няма да можете да ползвате всички функции на този уебсайт в пълен обем. Освен това можете да попречите на Adobe за регистрирането на генерираните от бисквитката и отнесени до Вашето ползване на уебсайта данни (вкл. Вашия IP-адрес), както и за обработката на тези данни от Adobe, като изтеглите и инсталирате наличния на следния линк Browser-Plug-In: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

4. Target

Ако потребителят отваря уебстраници, взаимодейства с тях и включва известия, при които се ползват услугите Xaxis, се установяват данни за браузинга, за използването и за взаимодействията. Xaxis може да събира също и данни, които идентифицират браузери и устройства, с които преди това си е взаимодействал потребителят. Такива данни, които са регистрирани чрез услугите Xaxis, могат да бъдат типа на интернет браузъра, езика на браузъра и използваната операционна система, адреса към интернет протокола ("IP-адреса"), наличните при устройството на потребителя еднозначни идентифициращи записи, типа връзка (кабелна или Wi-Fi), района, в който се намира устройството, мрежата, с която е свързано устройството, градус на дължината/широчината на дадено (мобилно) устройство, мобилен оператор (ако има наличен), сайта и страницата, от която е дошъл по-рано потребителят и която след това е била посетена. Показване на реклама и информация за разглеждане от потребителя уебсайт или страница.

Към устройствата спадат компютри, мобилни телефони, таблети, четци за електронни книги и други цифрови устройства, които могат да поддържат интернет връзка.

Xaxis не събира потребителски имена, пощенски адреси, телефонни номера, имейл адреси или подобни лично идентифицируеми данни за своите услуги.

Xaxis е възможно да получи също и данни от други предприятия, включително на техните клиенти, които се събират извън неговите услуги и му се предоставят на разположение за използване във връзка с услугите. Xaxis може да интегрира тези данни в данните, които се събират за неговите услуги.

Xaxis използва събраните за неговите услуги данни, за да гарантира, че потребителят ще получава най-полезната и най-релевантна онлайн реклама на уебстраници.


§ 5 Вашите права

1. Информация

Вие имате право по всяко време на справка относно съхраняваните за Вашата личност данни, техния произход и получател, както и за целта на обработката на данни. Моля относно това да се обръщате към длъжностното лице на Керхер по защита на данните (§ 6).

2. Възражение (Пазарно проучване)

Вие можете по всяко време да възразите срещу бъдещото обработване на отнасящите се до Вас данни по силата на чл. 21 от ОРЗД. Възражението може да се предяви най-вече срещу обработването за целите на директната реклама. Моля за тази цел да изпратите кратък имейл на office.sofia@bg.karcher.com, (не е задължително да съдържа причините за това).

3. Оттегляне на съгласие (напр. изпращане на електронен бюлетин)

По всяко време Вие можете да оттеглите дадените от Вас съгласия за използване на Вашите лични данни от Керхер, например за изпращане на електронния бюлетин на Керхер. Ако желаете да оттеглите Вашето съгласие за получаване на електронния бюлетин, моля да кликнете в някой от получените имейли с електронен бюлетин в долната част върху линка "Отказ от електронен бюлетин“. Във всички други случаи се обърнете към длъжностното лице по защита на данните на Алфред Керхер Фертрибс ГмбХ.

4. Вашите по-нататъшни права

Вие имате право да коригирате, изтриете или ограничите обработването на Вашите лични данни, право на възражение срещу обработката в бъдеще, както и право на преносимост на данните.

Като засегнато лице, независимо от други административно-правни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, най-вече в държавата-членка по Вашето местоживеене, на Вашето работно място или на мястото на предполагаемото нарушение, ако смятате, че обработването на отнасящите се до Вас лични данни нарушава правните разпоредби за защита на данните.

5. Компетентен надзорен орган

В случай на оплаквания относно използването на Вашите лични данни, можете също да се обърнете към компетентния надзорен орган на Керхер – Комисията по защита на личните данни с адрес: София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg