SanitPro Deep Cleaner CA 10 C Eco Препарат за основно очистване, 1л

Активен, вискозен концентрат за основно чистене с мирис на свежест, предназначен за ръчно почистване на замърсени санитарни повърхности. Създаден с особена гел-формула за по-добро нанасяне върху вертикални повърхности, като например тоалетни и писоари.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 1
Опаковъчна единица (бр.) 12
Ниво на pH 1,8
Тегло (кг) 1,055
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,195
Размери (Д х Ш х В) (мм) 366 x 232 x 298
Качества
 • Ефикасно средство за основно чистене на санитарии
 • Отстранява варовик и уринарен варовик, остатъци от сапун, мазнина и следи от токчета
 • С гел формула за по-добро нанасяне на вертикални повърхности
 • Измитите повърхности се сушат без да се забелязват следи
 • Деликатен към тъканите
 • Приятен свеж аромат
 • носи европейски екологичен символ (EU Ecolabel)
 • С ефект easy-to-clean. Улеснява следващите почиствания
 SanitPro Deep Cleaner CA 10 C Eco Препарат за основно очистване, 1л
 SanitPro Deep Cleaner CA 10 C Eco Препарат за основно очистване, 1л
 SanitPro Deep Cleaner CA 10 C Eco Препарат за основно очистване, 1л
 SanitPro Deep Cleaner CA 10 C Eco Препарат за основно очистване, 1л
 SanitPro Deep Cleaner CA 10 C Eco Препарат за основно очистване, 1л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
 • Санитарни помещения
Аксесоари