SanitPro Everyday Cleaner CA 20 C Eco Препарат ежедневно почистване, 1l

Щадящ материалите и екологичен препарат за поддържащо санитарно почистване.Идеален за ежедневно приложение в санитарните зони.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 1
Ниво на pH 2,1
Тегло вкл. Опаковка (kg) 1,2
Качества
 • Икономичен за използване концентрат за поддържане на санитария
 • Отстранява варовик, сапун, петна от урина и други характерни за санитарна зона замърсявания
 • Измитите повърхности се сушат без да се забелязват следи
 • С ефект easy-to-clean. Улеснява следващите почиствания
 • Приятен свеж аромат
 • носи европейски екологичен символ (EU Ecolabel)
 SanitPro Everyday Cleaner CA 20 C Eco Препарат ежедневно почистване, 1l
 SanitPro Everyday Cleaner CA 20 C Eco Препарат ежедневно почистване, 1l
 SanitPro Everyday Cleaner CA 20 C Eco Препарат ежедневно почистване, 1l
 SanitPro Everyday Cleaner CA 20 C Eco Препарат ежедневно почистване, 1l
 SanitPro Everyday Cleaner CA 20 C Eco Препарат ежедневно почистване, 1l
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
 • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P302 + P334 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Потопете в студена вода/сложете мокри компреси.
Сфера на приложение
 • Санитарни помещения
Аксесоари