SanitPro Everyday Cleaner CA 20 C Eco Препарат ежедневно почистване, 1л

Щадящ материалите и екологичен препарат за поддържащо санитарно почистване.Идеален за ежедневно приложение в санитарните зони.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 1
Опаковъчна единица (бр.) 12
Ниво на pH 2,1
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,155
Качества
 • Икономичен за използване концентрат за поддържане на санитария
 • Отстранява варовик, сапун, петна от урина и други характерни за санитарна зона замърсявания
 • Измитите повърхности се сушат без да се забелязват следи
 • С ефект easy-to-clean. Улеснява следващите почиствания
 • Приятен свеж аромат
 • носи европейски екологичен символ (EU Ecolabel)
 SanitPro Everyday Cleaner CA 20 C Eco Препарат ежедневно почистване, 1л
 SanitPro Everyday Cleaner CA 20 C Eco Препарат ежедневно почистване, 1л
 SanitPro Everyday Cleaner CA 20 C Eco Препарат ежедневно почистване, 1л
 SanitPro Everyday Cleaner CA 20 C Eco Препарат ежедневно почистване, 1л
 SanitPro Everyday Cleaner CA 20 C Eco Препарат ежедневно почистване, 1л
 SanitPro Everyday Cleaner CA 20 C Eco Препарат ежедневно почистване, 1л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
 • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • P264 Да се измие старателно след употреба.
 • P280a Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
 • P362 + P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P406 Да се съхранява в устойчив на разяждане съд/ съд с устойчива вътрешна облицовка.

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
 • Санитарни помещения
Аксесоари