SanitPro CA 20 R eco!perform ежедневен препарат за почистване, 0.5л

Готов за ежедневно използване санитарен почистващ препарат. Нежно почистващо действие, екологично чисти. Опаковка от 12 бутилки, включително 2 глави за пръскане. Една глава за пръскане е достатъчна за до 40 приложения.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 0,5
Опаковъчна единица (бр.) 12
Ниво на pH 2,1
Тегло (кг) 0,514
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,613
Размери (Д х Ш х В) (мм) 302 x 187 x 244
Качества
 • Готов за използване ежедневен санитарен почистващ препарат
 • Отстранява варовик, сапун, петна от урина и други характерни за санитарна зона замърсявания
 • Мощно почистващо действие
 • Измитите повърхности се сушат без да се забелязват следи
 • С ефект easy-to-clean. Улеснява следващите почиствания
 • Лека, ергономична 500 ml бутилка за пръскане с професионална пръскачка с накрайник за пяна
 • Професионална пръскачка за многократна употреба за по-малко отпадъци
 • Приятен свеж аромат
 • носи европейски екологичен символ (EU Ecolabel)
 SanitPro CA 20 R eco!perform ежедневен препарат за почистване, 0.5л
 SanitPro CA 20 R eco!perform ежедневен препарат за почистване, 0.5л
 SanitPro CA 20 R eco!perform ежедневен препарат за почистване, 0.5л
 SanitPro CA 20 R eco!perform ежедневен препарат за почистване, 0.5л
 SanitPro CA 20 R eco!perform ежедневен препарат за почистване, 0.5л
 SanitPro CA 20 R eco!perform ежедневен препарат за почистване, 0.5л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
 • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • P264 Да се измие старателно след употреба.
 • P280a Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
 • P362 + P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
 • Санитарни помещения
Аксесоари