Препарат RM 776, 20l

Високоефективен специализиран препарат за отстраняване на следи от гуми и маркировка от индустриални машини. Отстранява ефективно също и сили замърсявания от масло и сажди, както и наслоявания с полимери и вакса. Действа също и срещу остатъци от залепваща лента.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 20
Ниво на pH 13,3
Тегло (kg) 21,3
Тегло вкл. Опаковка (kg) 22,3
Размери (Д х Ш х В) (mm) 280 x 240 x 430
Качества
 • мощен препарат за отстраняване на следи от гуми и абразивни следи
 • разтваря следи от гуми и маркиовка на водени по пода машини
 • разтваря сам най-упортите замърсявания от масла, мазнини, катран, сажди и смоли
 • отстранява восъчни и полимерни напластявания
 • отстранява ефективно остатъци от лепящи ленти
 • може да се използва и на строителната площадка
 • Без NTA
 Препарат RM 776, 20l
 Препарат RM 776, 20l
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

Видео

Сфера на приложение
 • Почистване на пода
Аксесоари