Algemene voorwaarden

voor de Kärcher online shop.

De hierna vermelde verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de bestellingen via de online shop van Kärcher N.V.
De klant dient steeds de algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop te lezen alvorens tot aankoop over te gaan.

Algemeen:
De Kärcher Online Shop is alleen bestemd voor consumenten en bedrijven die Kärcher producten online willen bestellen en geleverd willen hebben in België. Hieronder treft u de voorwaarden aan waaronder de producten op de Kärcher N.V. Online Shop voor verkoop worden aangeboden. Door voor het bestelproces een vinkje te zetten in het vak bij "ik heb de algemene voorwaarden gelezen en accepteer ze hierbij" en de bestelling te plaatsen, geeft u aan akkoord te gaan met en bent u gebonden aan deze voorwaarden.
Kärcher N.V. behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging is echter niet van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst alvorens de herziene voorwaarden op deze website zijn gepubliceerd.
De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Geschillen
Artikel 14 - Privacy
Artikel 15 - Overmacht

 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument en het bedrijf gebruik kunnen maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet handelaar, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website
3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of het bedrijf in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die de informatie gemakkelijk toegankelijk maakt.
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument of het bedrijf om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Overeenkomst op afstand: Van een overeenkomst op afstand is sprake wanneer de overeenkomst gesloten wordt met communicatiemiddelen op afstand, dat wil zeggen zonder de persoonlijke aanwezigheid.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Kärcher N.V.
Handelend onder de naam Kärcher

Vestigings- en bezoekadres:
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk

BTW-identificatienummer: BE418334076

De Kärcher N.V. Online Shop is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag, tussen 08.30 en 17.00u en vrijdag tussen 08.30 en 16.15u op telefoonnummer 0900-100.27 (45 ct/min) of via email via dit webformulier.

Het betreft zowel informatie betreffende bestellingen, waarborgen en dienst naverkoop.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kärcher en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kärcher en consument of bedrijf;
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument of bedrijf beschikbaar gesteld . Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn de algemene voorwaarden in te zien bij Kärcher of kunnen deze op verzoek van de consument of het bedrijf worden toegezonden.

Artikel 4 – Aanbod
Het aanbod en assortiment zijn uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgisch grondgebied.
Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet-commercieel gebruik door een consument of bedrijf.
Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of het artikel. Daarnaast bestaat de kans dat het product, t.o.v. de afbeelding, afwijkt naar vorm en kleur.
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door Kärcher. Kärcher is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Kärcher behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder enige motivering, te weigeren in geval van (niet-limitatief) rechtsmisbruik, commercieel gebruik, wederverkoop, abnormale hoeveelheden, uitputting van de voorraad, ongeldig aanbod of bij overmacht.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument of bedrijf van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
2. Indien de consument of het bedrijf het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kärcher langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Kärcher is bevestigd, kan de consument of het bedrijf de overeenkomst annuleren;
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Kärcher passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument of bedrijf elektronisch kan betalen, zal Kärcher daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;
4. Kärcher kan zich- binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument of bedrijf aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Kärcher op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is het gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;
5. Kärcher zal bij het leveren van het product of dienst aan de consument of het bedrijf de volgende informatie meesturen. Dit gebeurt schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument of bedrijf op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a. het bezoekadres van de vestiging van Kärcher waar de consument of bedrijf met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument of het bedrijf van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
6. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. De consument- of bedrijfskoper kan, volgens het Boek VI van het Wetboek economisch Recht en consumentenbescherming van 6 april 2010, binnen 14 werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. De bedenktermijn van 14 dagen laat de consument of het bedrijf toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel. Tijdens deze bedenktermijn dient de consument of het bedrijf het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren. 

2. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren . Het verzakingsrecht is echter niet verloren als de verpakking geopend is, zolang het toestel zich in een ongebruikte staat bevindt. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

3. Producten uit een bundel-aanbieding, waarbij korting of een gratis product wordt aangeboden wanneer men een of meerdere producten koopt, kunnen alleen tezamen met de gebundelde producten worden geretourneerd. Mocht u een product retourneren uit een bundel-aanbieding, zonder de gebundelde producten mee te sturen, dan behoudt Kärcher N.V. zich het recht voor om een factuur te sturen voor de niet geretourneerde producten.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument of bedrijf gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening
2. Indien de consument of bedrijf een bedrag heeft betaald, zal Kärcher dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping , terug betalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Overeenkomstig artikel 47 §4 2° W.M.P.C kan de consument of het bedrijf koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument of het bedrijf zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 9 - De prijs
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro. De prijzen zijn inclusief BTW, recupel, BEBAT en Reprobel.
2. De normale en bijkomende leverings- en verzendkosten worden aangegeven.
3. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie
1. Alle producten, gekocht of geleverd en bestemd voor huishoudelijk gebruik, genieten van 2 jaar garantie. Dit komt overeen met de wettelijke garantie.
2. Alle producten gekocht of geleverd voor zakelijke klanten (factuur met BTW nummer) genieten van 1 jaar garantie. Indien u wilt genieten van een verlenging van deze garantie bieden wij in vele gevallen de mogelijkheid om een servicecontract af te sluiten. Gelieve ons te contacteren voor meer informatie hieromtrent. 
3. Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, water, oxidatie, val of schokken, nalatigheid, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, evenals slijtage worden niet door de garantie gedekt.
4. Herstellingen uitgevoerd door een niet door het merk erkende technieker geven aanleiding tot het vervallen van de garantie.
5. De originele factuur moet worden voorgelegd om van de garantie te kunnen genieten. Elk gebrek dient uiterlijk binnen de 2 maanden na vaststelling te worden gemeld.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd, dit met een geschatte leveringstermijn van 30 dagen na ontvangst van de betaling. De consument of bedrijf gaat ermee akkoord dat levering langer dan 30 dagen kan duren en beschikt aldus niet over de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.
2. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument of bedrijf hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument of bedrijf heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten op te zeggen.
3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument of bedrijf betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na opzegging, terugbetalen.
4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument of bedrijf aan het Kärcher kenbaar heeft gemaakt bij zijn bestelling.
5. Indien levering van een besteld product redelijkerwijze niet mogelijk blijkt te zijn, zal Kärcher zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Kärcher.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Kärcher tot het moment van bezorging aan de consument of bedrijf.
7. Bestellingen op deze site kunnen alleen in België worden bezorgd. Bestellingen worden geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur-gelijkvloers. 
8. Leveringen zijn gratis voor bestellingen boven €25. Onder €25 wordt een leverkost van €5,90 aangerekend.

Artikel 12 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument of bedrijf verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument of bedrijf de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen .
2. De consument of bedrijf heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kärcher te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument of bedrijf heeft Kärcher, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om aan de consument of bedrijf de volgende kosten in rekening te brengen: de interesten a rato van 10% op het openstaande bedrag, en zulks van rechtswege en zonder enige vorm van aanmaning (aldus vanaf betalingsdatum) .

Artikel 13 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen Kärcher en de consument of bedrijf waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen.
De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen.
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 14 - Privacy
De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een privacy policy. Deze maakt deel uit van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Gelieve de privacy policy aandachtig te lezen .

Artikel 15 - Overmacht voor Kärcher
Kärcher doet er alles aan om haar verplichtingen krachtens de overeenkomst na te komen. Kärcher kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of verzuim als dergelijke vertraging of verzuim wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet in onze macht liggen. Als overmacht worden onder meer beschouwd (niet limitatief): brand, oorlog, stakingen en / of lock-outs bij Kärcher / haar toeleveranciers / haar vervoerders / …, pannes van nutsvoorzieningen (elektriciteit, internet, …). In geval van vertraging voert Kärcher haar verplichtingen uit zo snel als dat redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid van Kärcher
De aansprakelijkheid van Kärcher is in ieder geval beperkt tot het bedrag gedekt door haar verzekering. In geval geen dekking voorhanden is, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Kärcher beperkt tot een maximaal bedrag van 5.000,00 EUR (m.i.v. alle mogelijke kosten: dagvaarding, RPV, …).
Zichtbare gebreken worden geacht aanvaard te zijn, wanneer bij levering geen bemerkingen worden gemaakt.
Kärcher is in ieder geval nooit aansprakelijk voor haar licht(s)te fout, evenals kan zij niet aangesproken worden voor onrechtstreekse schade, gevolgschade, en inkomstenderving.