Detergent glas RM 500, 500ml

Vensterreinigingsconcentraat in een fles van 0,5 liter voor een strepenvrije reiniging van alle glas- en spiegeloppervlakken (30 ml concentraat / 220 ml water).

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 500
Verpakkingseenheid 8
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Eigenschappen
 • Streepvrije reiniging
 • Extreem zacht voor materialen
 • Aangenaam, fris aroma
 • Gemakkelijke verspreiding van de vloeistof
 • Kan ook manueel gebruikt worden
 Detergent glas RM 500, 500ml
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
 • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Toepassingen
 • Ramen
 • Ramen met latwerk
 • Spiegels
 • Glazen tafels
 • Glazen douchecabines