CA 20 C onderhoudsreiniger sanitair, eco!perform, 1l

Materiaalveilige en milieuvriendelijke onderhoudsreiniger voor sanitair. Ideaal voor dagelijks gebruik in sanitaire ruimten.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 1
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 12
pH 2,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,2
Eigenschappen
 • Zuinig sanitair dagelijks reinigingsconcentraat
 • Verwijdert kalkaanslag, zeep- en urinevlekken en andere vervuiling die typisch is voor het sanitaire gebied
 • Gereinigde oppervlakken drogen streepvrij
 • Eenvoudige reiniging Vergemakkelijkt reinigen in de volgende
 • Aangenaam frisse geur
 • Voorzien van het Europese Ecolabel
 CA 20 C onderhoudsreiniger sanitair, eco!perform, 1l
 CA 20 C onderhoudsreiniger sanitair, eco!perform, 1l
 CA 20 C onderhoudsreiniger sanitair, eco!perform, 1l
 CA 20 C onderhoudsreiniger sanitair, eco!perform, 1l
 CA 20 C onderhoudsreiniger sanitair, eco!perform, 1l
 CA 20 C onderhoudsreiniger sanitair, eco!perform, 1l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P280a Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P406 In corrosiebestendige houder / houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
Videos
Toepassingen
 • Sanitaire ruimtes
Toebehoren