Αφρογόνο καθαριστικό, 1L, 1l

Με επιπλέον ενισχυτικό αφρού για ακόμα πιο βαθύ καθαρισμό. Χάρη στο νέο ενεργό αφαιρετικό ρύπων, απομακρύνονται με άνεση και ταχύτητα ακόμη και λάδια και λιπαρές ακαθαρσίες, καθώς και τυπικές ακαθαρσίες οχημάτων και οδικές ακαθαρσίες. Ελεύθερο φωσφόρου και απαλό με τα υλικά.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 1
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 6
Βάρος (kg) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 100 x 100 x 215
Προϊόν
 • Extra booster αφρός, ιδιαίτερα αποτελεσματικός
 • Αφαιρεί τους ρύπους που βρίσκονται συνήθως σε οχήματα όπως ρύποι από τον δρόμο, σκόνη, υπολείμματα φύλλων ή οργανικές εναποθέσεις κ.λπ.
 • Ιδανικό για τον καθαρισμό οχημάτων, μοτοσυκλετών, τροχόσπιτων και σκαφών
 • Για χρήση με το ακροφύσιο αφρού της Kärcher
 • Χωρίς NTA
 • Έτοιμο προς χρήση απορρυπαντικό (RTU)
 • Γρήγορος και αποτελεσματικός καθαρισμός σε συνδυασμό με τα μηχανήματα υψηλής πίεσης της Kärcher και το ακροφύσιο της Kärcher.
 Αφρογόνο καθαριστικό, 1L, 1l
 Αφρογόνο καθαριστικό, 1L, 1l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Κίνδυνος
 • H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
 • P102 Μακριά από παιδιά.
 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
 • P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
 • P302 + P352b ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.
 • P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
 • Αυτοκίνητα
 • Μηχανές
 • Κινητά σπίτια
Εξαρτήματα