Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading
Kärcher
Kärcher
PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731 62954020 https://www.kaercher.com/nl/professional/reinigings-en-onderhoudsmiddelen/professional/hoge-druk/pressurepro-fett-und-eiweissloeser-rm-731-62954020.html Verwijdert zelfs de sterkste vet-, eiwit-, olie- en roetverontreinigingen van vloeren, werkoppervlakken, machines enz. (in het bijzonder geschikt voor levensmiddelenverwerkende bedrijven). Eenvoudig in gebruik en materiaalveilig. Restvrij afwasbaar.

PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731

Verwijdert zelfs de sterkste vet-, eiwit-, olie- en roetverontreinigingen van vloeren, werkoppervlakken, machines enz. (in het bijzonder geschikt voor levensmiddelenverwerkende bedrijven). Eenvoudig in gebruik en materiaalveilig. Restvrij afwasbaar.

Bestelnummer: 6.295-402.0
Dealer zoeken:
Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 5
Eigenschappen
 • Effectief hogedruk-reinigingsmiddel
 • Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
 • Geschikt voor reinigen van roestvrijstalen en keramische oppervlakken
 • Actieve reiniging bij elke temperatuur
 • Wast vlekkeloos schoon
 • Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
 • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
 • NTA-vrij
 PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731
 PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731
 PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
 • Melkruimtes
 • Oppervlaktereiniging