FloorPro Универсален почистващ препарат RM 754, 10l

Високоефективен препарат за лесно отстраняване на восъчни и полимерни покрития на водоустойчиви подове (вкл. чувствителни към алкали). Не се изисква изплакване.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 10
Ниво на pH 10,5
Тегло вкл. Опаковка (kg) 11,2
Качества
 • мощен препарат за основно почистване и отстраняване на защитни слоеве и замърсявания
 • отстранява най-здравите восъчни и полимерни напластявания
 • Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
 • Универсално приложение
 • широк спектър на приложение: за всички водоустойчиви, чувствителни на алкали (напр. линолеум) и устойчиви на алкали (напр. PVC) настилки
 • щади материала
 • ниско ниво на pH в разтвора
 • не е необходимо изплакване
 • подходящ също и за междинно почистване
 • висока сигурност и удобство при приложението
 • приятен и свеж цитрусов аромат
 • Формула с ниска пенливост
 FloorPro Универсален почистващ препарат RM 754, 10l
 FloorPro Универсален почистващ препарат RM 754, 10l
 FloorPro Универсален почистващ препарат RM 754, 10l
 FloorPro Универсален почистващ препарат RM 754, 10l
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P264 Да се измие старателно след употреба.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
 • Почистване на пода
Аксесоари