Καθαριστικό για ζάντες RM 667, 500ml

Με μέγιστη ισχύ καθαρισμού και φόρμουλα γρήγορης δράσης. Βοηθά στην απομάκρυνση όλων των ειδών ρύπων που συλλέγονται σε όλους τους κοινούς τύπους ζαντών ενώ βρίσκεστε στο δρόμο. Η έξυπνη αλλαγή χρώματος δείχνει το καθαριστικό να δρα με την πάροδο του χρόνου.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (ml) 500
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 70 x 100 x 245
Προϊόν
 • Premium καθαριστικό για όλους τους τύπους ζαντών από χάλυβα ή ελαφρά μέταλλα
 • Απομακρύνει τη σκόνη των φρένων, τη φθορά των ελαστικών, των εναποθέσεων αλατιού, χιονιού κατά τους χειμερινούς μήνες και των εναποθέσεων λάσπης.
 • Χωρίς οξέα και ήπιο για τα υλικά
 • Αυτόματα αποτελεσματικό
 • Φτάνει ακόμα και στις μικρότερες και στενότερες γωνίες
 • Σύντομος χρόνος επαφής
 • Με δείκτη απόδοσης. Η μετατροπή του χρώματος σε κόκκινο δείχνει πώς δρα το προϊόν καθαρισμού με την πάροδο του χρόνου.
 • Έτοιμο προς χρήση απορρυπαντικό (RTU)
 • Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
 Καθαριστικό για ζάντες RM 667, 500ml
 Καθαριστικό για ζάντες RM 667, 500ml
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Προσοχή
 • H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
 • H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
 • P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
 • P102 Μακριά από παιδιά.
 • P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
 • P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
 • P301+P312a ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία.
 • P330 Ξεπλύνετε το στόμα.
 • P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
 • P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
 • Καθαρισμός ζάντας οχήματος