RM 667 velgenreiniger, 500ml

Maximale reinigingskracht en snelwerkende formule tegen straatvuil op alle gangbare soorten velgen. De slimme kleurverandering geeft de actieve werktijd van het reinigingsmiddel aan.

Maximale reinigingskracht en snelwerkende formule tegen straatvuil op alle gangbare soorten velgen. De slimme kleurverandering geeft de actieve werktijd van het reinigingsmiddel aan.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (ml) 500
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 70 x 100 x 245
Eigenschappen
 • Premium reiniger voor alle soorten stalen en lichtmetalen velgen
 • Verwijdert remstof, bandenslijtage, winterzoutafzettingen, sneeuw en moddervuil
 • Zuurvrij en materiaalvriendelijk
 • Automatisch effectief
 • Bereikt zelfs de kleinste hoekjes en gaatjes
 • korte belichtingstijd
 • met impactindicator. De roodachtige verkleuring toont de actieve tijd van de reiniger
 • Klaar voor direct gebruik
 • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
 RM 667 velgenreiniger, 500ml
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280g Draag beschermende handschoenen.
 • P301+P312a NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P330 De mond spoelen.
 • P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
 • Velgenreiniging