Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading
Kärcher
Kärcher
PressurePro intensieve basisreiniger RM 750 62955390 https://www.kaercher.com/nl/professional/reinigings-en-onderhoudsmiddelen/professional/hoge-druk/pressurepro-intensieve-basisreiniger-rm-750-62955390.html De krachtige basisreiniger verwijdertgrondig de hardnekkigste verontreinigingenzoals olie, vet, roet, bloed- eneiwitverontreinigingen. Lage schuimproductie.Uitermate geschikt voormachinalevlo erreiniging alsook voorgebruik met oppervlaktereinigers.NTA-vrij.

PressurePro intensieve basisreiniger RM 750

De krachtige basisreiniger verwijdertgrondig de hardnekkigste verontreinigingenzoals olie, vet, roet, bloed- eneiwitverontreinigingen. Lage schuimproductie.Uitermate geschikt voormachinalevlo erreiniging alsook voorgebruik met oppervlaktereinigers.NTA-vrij.

Bestelnummer: 6.295-539.0
Dealer zoeken:
Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 10
Eigenschappen
 • Intensieve basisreiniger voor gebruik met hogedrukreinigers en schrob-/zuigmachines
 • Voor grondige reiniging van zwaar verontreinigde industriële dekvloeren
 • Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
 • Werkt snel
 • Laagschuimende formule
 • Zeer effectief
 • Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
 • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
 • NTA-vrij
 PressurePro intensieve basisreiniger RM 750
 PressurePro intensieve basisreiniger RM 750
 PressurePro intensieve basisreiniger RM 750
 PressurePro intensieve basisreiniger RM 750
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
 • Transport en transportuitrusting
 • Reiniging van wagens/motoren
 • Onderdelenreiniging
 • Vloerreiniging
 • Ontvetting van oppervlakken