Απολυμαντικό Καθαριστικό, υγρό RM 732, 5l

Απολυμαντικό και απορρυπαντικό καθαριστικό. Δρα ως βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και κατά περίπτωση ως ιοκτόνο με εξαιρετική απορρυπαντική δράση. Αποτελεσματικό στην οικογένεια ιών φακέλου.

Η Kärcher προσφέρει για σκληρές επιφάνειες, με απολυμαντική και καθαριστική δράση το RM 732. Το RM 732 της Kärcher έχουν δείξει "ιοκτόνο δράση έναντι Ιών τύπου φακέλου (επειδή μεταφέρουν το περιεχόμενο RNA) " όπου συγκαταλέγεται και ο κορωναϊός (COVID 19). Η συσκευασία των 5L παράγει 166L έτοιμου προς χρήση απολυμαντικού απορυπαντικού με αραίωση 3%.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 9,9
Βάρος (kg) 5,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 192 x 145 x 248
Προϊόν
 • Καθαρισμός και απολύμανση σε ένα βήμα
 • Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
 • Χωρίς αρωματικές και χρωστικές ουσίες
 • Δοκιμασμένο υπό συνθήκες που αναπαράγουν την πραγματική χρήση σύμφωνα με το πρότυπο EN 16615
 Απολυμαντικό Καθαριστικό, υγρό RM 732, 5l
 Απολυμαντικό Καθαριστικό, υγρό RM 732, 5l
 Απολυμαντικό Καθαριστικό, υγρό RM 732, 5l
 Απολυμαντικό Καθαριστικό, υγρό RM 732, 5l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Κίνδυνος
 • H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
 • H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
 • H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
 • P362+P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
 • P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
 • Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
Συμβατές μηχανές
Πεδία εφαρμογής
 • Κουζίνες παρασκευής γάλακτος
 • Καθαρισμός επιφανειών και απολύμανση
 • Γυμναστήρια και χώροι ευεξίας
 • Καθαρισμός επιφανειών
 • Αίθουσες αναμονής και εξέτασης
 • Υγειονομικές εγκαταστάσεις
Εξαρτήματα